I tillegg til de lokale programmene deltok det på hvert møte representanter fra Hovedstyret og administrasjonen. Det ble gitt orientering fra administrasjonen og om det strategiarbeidet hovedstyret nå gjør.

Vi står foran en ny strategiperiode.

Strategiperioden fra 2013 til 2017 har brakt oss inn i nytt terreng: Vi har definert oss som en forbruker- og interesseorganisasjon for trafikanter, men ennå speiler ikke organisasjonen dette i stor nok utstrekning.

Hovedstyret ser at det må endring til. Gjennom årets regionmøter har vi innledet dialog om hva de endringene bør bestå i. Lokalavdelingene jobber nå med sine tilbakemeldinger på helt konkrete spørsmål.

Pr uke 47 har om lag 15 avdelinger gitt tilbakemelding på spørsmålene som de fikk til drøfting. Så langt har det kommet få konkrete innspill til løsninger på organisasjonens mer overordnede utfordringer. Økonomi og struktur nevnes som områder det bør tas tak i. Dette vil hovedstyret ta stilling til videre.

Det er i hovedsak de lokale arbeidsoppgavene avdelingene har gitt innspill på. Det kommer tydelig til uttrykk at avdelingene ønsker mer bistand til å utføre aktiviteter lokalt, og mer sentral utvikling av konsepter, kurs og kampanjer.

Avdelingene ser verdien av det lokale medlemsengasjementet og ønsker flere, bedre verktøy for å aktivisere sine egne medlemmer. Mange av våre tillitsvalgte har vært bidragsytere til organisasjonen over mange år. Å rekruttere nye tillitsvalgte og utvikle nye, lokale måter å levere verdi til medlemmene, står sentralt i de tilbakemeldingene hovedstyret nå jobber med.

Strategien som vil presenteres på styreledermøtet 27. til 28. januar skal dekke mange områder. Lokalavdelingenes ansvar og oppgaver fremover er ett av disse – derfor er det så viktig å få frem et bredt spekter av innspill fra avdelingene over det ganske land. Men strategien i seg selv vil ikke løse utfordringene NAF står overfor; fra digitalisering, nye organisasjonsformer, befolkningsendringer os liknende. Den vil gi oss retning, men vi må gå veien sammen.

Det er vårt felles arbeid og engasjement som vil sikre et sterkt NAF i årene som kommer. Hver og en av oss må engasjere oss for å være trafikantenes hjelper og forkjemper gjennom alt vi gjør. Da får vi en kraftfull organisasjon, rustet til å møte de utfordringene vi ser i dag, og de utfordringene som måtte komme i fremtiden.

Årets styreledersamling vil avholdes 27. til 28. januar 2017 på Olavsgaard hotel. Forbundskontoret vil sende ut informasjon om påmelding og program på vanlig måte.

Har du innspill eller tilbakemeldinger til denne artikkelen?
Send en e-post til forbundskontoret@naf.no