Norge har forpliktet seg til innen 2030 å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent av utslippsnivået vi hadde i 1990. Her spiller elbilene en nøkkelrolle. Regjeringen Solberg har sammen med støttepartiene vedtatt et mål om at det kun skal selges nye nullutslippsbiler fra og med 2025. Det skal ikke skje med tvang, men ved at elbiler gjøres mer attraktive enn fossilbiler gjennom aktiv bruk avgiftspolitikken og å legge til rette for enkel bruk av elbiler.  

Mindre utslipp, eller restriksjoner

Dersom ikke de samlede utslippene fra personbiler reduseres kraftig, vil det i neste omgang være nødvendig å legge sterke restriksjoner på bruk av biler med forbrenningsmotor for å nå klimamålene. Dette vil oppleves betydelig mer negativt for trafikantene enn kun en omlegging av avgiftssystemet. 

Vinn-vinn for elbil og forbrenningsmotor

Vi vet at med utviklingen av nye elbilmodeller så kan disse med tiden være et fullverdig alternativ for mange trafikanter både i størrelse og med bedre rekkevidde. Likevel er det fortsatt et stykke frem til de dekker behovet for alle. Dersom de som får dekket sitt transportbehov med en elbil faktisk får mulighet til å kjøre en, så vil dette bidra til at de som må ha en bil med forbrenningsmotor fremdeles får lov til å kjøre denne.

Bilkjøp er blitt mer komplisert og uoversiktlig enn noen gang. Det er opplagt et stort behov for mer kunnskap og større forutsigbarhet før vi velger ny bil,...

Det er en vinn-vinn-situasjon både for den enkelte trafikant, for politikerne og for miljøet. Derfor må elbiler fremdeles gjøres konkurransedyktige gjennom fordeler som oppveier for dyr teknologi og et lite marked, samtidig som bilavgiftssystemet også favoriserer biler med forbrenningsmotorer som har lavt CO2-utslipp. Da dreies bilparken i en stadig mer miljøvennlig retning ettersom den byttes ut.

Ingen urimelige tiltak for trafikantene

I 2012 var utslippene fra transport i Norge på omtrent 13,8 millioner tonn CO2. Av dette sto persontransporten for rundt åtte millioner tonn. Siden 1990 har utslippene fra transport i Norge økt med 27 prosent. Utslippene øker mindre enn hva økningen i transport skulle tilsi. Dette henger sammen med stadig bedre teknologi i kjøretøyene. Likevel øker transportens betydning for norske klimagassutslipp totalt når man blir møtt med behovet for kraftige kutt. 

Dette vil trafikantene måtte forholde seg til på et eller annet vis. NAF engasjerer seg i klimapolitikken for at trafikantene ikke skal pålegges urimelige tiltak som kan gå ut over våre daglige behov til å komme seg rundt i hverdagen.

Fordeler for elbiler

I tillegg til avgiftspolitikken har elbiler en rekke fordeler i bruk som skal gjøre dem mer attraktive enn konvensjonelle biler med forbrenningsmotor. Tilgangen til kollektivfeltet har det i perioder vært mye debatt om, spesielt i Oslo. Bussjåførene mener de blir hindret i trafikken, andre mener dette er overdrevet. Blant andre så peker NAF på at mye av problemet er et veisystem som er lite effektivt ved på- og avkjøring og at det er dette som skaper problemer i kollektivfeltet.

Den dagen det blir en utfordring med elbiler i kollektivfelt på visse lokale strekninger, mener NAF at det ikke må få konsekvenser for hele landet. Det er for tidlig å stenge kollektivfeltene både i Oslo og i de andre byene våre, men på et tidspunkt vil det kanskje skje. Da er det viktig at selv om fordelen må fjernes lokalt, må elbilister i andre deler av landet få nyte godt av den samme fordelen. Det samme gjelder for andre fordeler som gratis parkering.

Norge strengere enn EU

Et av regjeringens mål er at gjennomsnittlig utslipp fra den norske nybilparken skal være på 85 gram CO2 per kilometer innen 2020. Dette er et strengere krav enn hva EU har satt til europeiske bilprodusenter, som har satt et 95-grams mål innen 2021. Det er sannsynlig at vi når 85 gram målet så tidlig som i 2017. Dette viser at de politiske virkemidlene som er tatt i bruk fungerer etter hensikten. Likevel er det nødvendig med en fortsatt offensiv politikk for å gjøre nullutslippsbiler konkurransedyktige med fossilbiler både når det gjelder teknikk, innkjøpspris og driftskostnader.

Foreløpig finnes kun én elbil som kan trekke tung henger. Og det er bilprodusentene det står på. Ikke vegmyndighetene.

Norske biler blir 17 år gamle

Det er viktig med et så raskt som mulig skifte over til salg av kun lav- og nullutslippsbiler, men dette endrer ikke hvilke biler som allerede ruller på veiene våre. Utskiftingen i den norske bilparken går sakte. Gjennomsnittlig levetid på personbiler i Norge er 17 år, og det er mange eldre biler med mye høyere utslipp som kjører på veiene. Bilavgiftene må brukes til å øke utskiftingen av bilparken i Norge slik at utslippene fra den bilparken som allerede er på veiene våre faller betydelig.