Skal Norge nå klimamålene Stortinget har vedtatt, må utslippene fra transportsektoren kuttes. Den beste måten å gjøre det på er å skifte ut bilparken til null- og lavutslippsbiler. 

Elbiler er nullutslippsbilen som har kommet lengst i utvikling. Men selv om elbiler utgjør større del av nybilsalget hver måned, utgjør de fortsatt en liten del av den totale bilparken i Norge i dag.  

Lading kan bli en flaskehals

Det bygges for få ladere i forhold til antall elbiler som selges. Lading av elbil er i ferd med å bli en flaskehals i en ellers vellykket elbilpolitikk. Myndighetene må komme opp med en langt mer ambisiøs ladepolitikk enn det vi har sett til nå.

Salget av elbiler går raskere enn det selv forskerne kunne forutse, men lademulighetene følger ikke med i bilveksten.

NAF mener 7 tiltak må iverksettes

1. Massiv utbygging av hurtigladere

Regjeringen må gi ENOVA et måltall for ladepunkter til elbiler som henger sammen med vedtatt utvikling for elbiler. . Enova har de siste to årene støttet bygging av 230 hurtigladere langs hovedfartsårer landet rundt, men fortsatt mangler over 200 kommuner hurtigladere.

Det er et stort behov for hurtigladere for å holde tritt med utviklingen. Størstedelen trengs de nå og de nærmest årene. Fra 2020 må vi over på lynladere for å få god hurtigladere for bilene som kommer med lang rekkevidde og store batteripakker.

2. Krav til nybygg

Alle nybygg som settes opp må få krav om at minst 20 prosent av parkeringsplassene skal settes av til ladbare kjøretøy. I dag finnes det ikke en slik regel. EU har vedtatt 10 prosent, men det er for lavt for Norge.

3. Momsfritak på hjemmeladere

NAF mener det må innføres momsfritak på kjøp og installasjon av hjemmeladere. En profesjonelt installert hjemmelader reduserer faren for brann, og den gir både større effekt sammenliknet med en vanlig stikkontakt. De fleste med elbil lader hjemme.

4. Ikke lov å nekte lading

Styrer i borettslag skal ikke kunne nekte beboerne å lade, uten svært god grunn.  

5. Lær av de beste

Storbykommunene må lære av Oslo og Trondheim. Det gjelder både omfanget av lademuligheter for elbil langs kommunale veier, og å etablere en ordning for støtte til boligbyggelag og sameier som vil bygge ut ladepunkter.

6. Statsstøtte til byggelag

NAF vil etablere en statlig styrt støtteordning for de kommunene som vil hjelpe byggelag og sameier i sin kommune med å bygge ut ladeplasser.

7. Offentlig støtte til drift av hurtigladere

Jo lenger bort fra byene, jo dårligere er dekningen av ladere. I Finnmark er det for eksempel svært tynt utbygget med hurtigladere. Tilskuddsordningen til Enova må - i alle fall i en overgangsperiode - utvides til å inkludere drift av hurtigladere i kommuner med lavt antall elbiler der det foreløpig ikke vil være lønnsomt å etablere ladestasjoner.

Uten elbiler får vi uønskede restriksjoner  

Stortinget har forpliktet Norge til å kutte utslipp av klimagasser gjennom internasjonale avtaler. Lykkes vi ikke med å fase inn mer miljøvennlige biler, vil politikerne etter hvert måtte se til andre tiltak for å redusere utslippene fra persontransport. Det betyr som regel restriksjoner på bruk og økte priser. Det vil ramme de som kjører bensin- eller dieselbiler og gå utover muligheten til å komme seg rundt i hverdagen. 

Se og hør Elbilpodden!

Hvilken elbil passer deg? Hvordan finasiere den? Hva må jeg huske på når jeg lader? Vi inviterer aktuelle gjester i studio hver 14. dag og snakker om elbil! 

Ny teknologi koster 

Fordi ny teknologi er kostbar å utvikle, vil nullutslippsbiler også i en periode fremover være dyrere å produsere enn biler med forbrenningsmotorer. Derfor er det viktig at myndighetene bruker avgiftssystemet aktivt for å fase inn nullutslippsbiler raskt.

Det er viktig at avgiftsfordelene ikke fjernes før nullutslippsteknologien er konkurransedyktig med biler med forbrenningsmotor.  

Fortsatt få elbil-modeller

Vi vil ha elbiler! Flere tusen står på venteliste for å få seg det. Selv om utviklingen av elbiler har vært rask, særlig på batterisiden, er det enn så lenge for liten bredde i modellutvalget. Vi venter fortsatt på familie-elbilene til en fornuftig pris. De kommer, men foreløpig er det stort sett mindre biler til en familievennlig pris og store biler som er dyre.

Store deler av distrikts-Norge trenger biler med god trekkraft, hengerfeste og gode vinteregenskaper. Fjernes fordelene ved kjøp av elbil for tidlig, vil ikke distriktene få ta del i den «elbilfesten» folk i byene har fått være med på. Vi må få med hele landet i overgangen til nullutslipp, derfor må kjøpsfordelene bestå lengre enn til 2020. 

NAFs avgiftspolitikk for nullutslippsbiler:  

  • Avgiftssystemet skal bidra til å redusere de totale utslippene fra transportsektoren og gi sikrere kjøretøy  
  • Avgiftsfritaket for nullutslippsbiler opprettholdes til disse er konkurransedyktige på markedet  
  • Standardiserte ladestasjoner og fyllestasjoner for alternativt drivstoff må gjøres tilgjengelig på lik linje med fyllestasjoner for fossilt drivstoff  
  • Det tilrettelegges for at klimautslippene fra transport går ned på en måte som ivaretar vårt behov for mobilitet  
  • Det gis incentiver for å elektrifisere ferjer, næringskjøretøy og jernbanelinjer, forsyne skip med landstrøm og få mer gods over på sjø og bane