Skal Norge nå klimamålene Stortinget har vedtatt, må utslippene fra transportsektoren kuttes. Den beste måten å gjøre det på er å skifte ut bilparken til null- og lavutslippsbiler. NAF engasjerer seg for flere bilteknologier, og at det legges til rette for at forbrukerne tar dem i bruk. 

Elbiler er nullutslippsbilen som har kommet lengst i utvikling. Men selv om elbiler utgjør ca 30 prosent av nybilsalget hver måned, utgjør de likevel bare fem prosent av den totale bilparken i Norge i dag.  

Uten elbiler får vi uønskede restriksjoner  

Stortinget har forpliktet Norge til å kutte utslipp av klimagasser gjennom internasjonale avtaler. Lykkes vi ikke med å fase inn mer miljøvennlige biler, vil politikerne etter hvert måtte se til andre tiltak for å redusere utslippene fra persontransport. Det betyr som regel restriksjoner på bruk og økte priser. Det vil ramme de som kjører bensin- eller dieselbiler og gå utover muligheten til å komme seg rundt i hverdagen. 

Se og hør Elbilpodden!

Hvilken elbil passer deg? Hvordan finasiere den? Hva må jeg huske på når jeg lader? Vi inviterer aktuelle gjester i studio hver 14. dag og snakker om elbil! 

Ny teknologi koster 

Fordi ny teknologi er kostbar å utvikle, vil nullutslippsbiler også i en periode fremover være dyrere å produsere enn biler med forbrenningsmotorer. Derfor er det viktig at myndighetene bruker avgiftssystemet aktivt for å fase inn nullutslippsbiler raskt. Det er viktig at avgiftsfordelene ikke fjernes før nullutslippsteknologien er konkurransedyktig med biler med forbrenningsmotor.  

Fortsatt få elbil-modeller

Selv om utviklingen av elbiler har vært rask, særlig på batterisiden, er det enn så lenge for liten bredde i modellutvalget. Med unntak av Tesla, er bilene relativt små og det er få familievennlige varianter. Store deler av distrikts-Norge trenger biler med god trekkraft, hengerfeste og gode vinteregenskaper. Fjernes fordelene ved kjøp av elbil for tidlig, vil ikke distriktene få ta del i den «elbilfesten» folk i byene har fått være med på. Vi må få med hele landet i overgangen til nullutslipp, derfor må kjøpsfordelene bestå lengre enn til 2020. 

 

NAFs avgiftspolitikk for nullutslippsbiler:  

  • Avgiftssystemet skal bidra til å redusere de totale utslippene fra transportsektoren og gi sikrere kjøretøy  
  • Avgiftsfritaket for nullutslippsbiler opprettholdes til disse er konkurransedyktige på markedet  
  • Standardiserte ladestasjoner og fyllestasjoner for alternativt drivstoff må gjøres tilgjengelig på lik linje med fyllestasjoner for fossilt drivstoff  
  • Det tilrettelegges for at klimautslippene fra transport går ned på en måte som ivaretar vårt behov for mobilitet  
  • Det gis incentiver for å elektrifisere ferjer, næringskjøretøy og jernbanelinjer, forsyne skip med landstrøm og få mer gods over på sjø og bane