Skal Norge nå klimamålene Stortinget har vedtatt, må utslippene fra transportsektoren kuttes. Den beste måten å gjøre det på er å skifte ut bilparken til null- og lavutslippsbiler. NAF engasjerer seg for flere bilteknologier, og at det legges til rette for at forbrukerne tar dem i bruk. 

Elbiler er nullutslippsbilen som har kommet lengst i utvikling. Men selv om elbiler utgjør ca 30 prosent av nybilsalget hver måned, utgjør de likevel bare fem prosent av den totale bilparken i Norge i dag.  

Se og hør vår podcast om elbil! Hver 14. dag inviterer vi gjester til studio som svarer på alt du lurer på om elbil.

Uten elbiler får vi uønskede restriksjoner  

Stortinget har forpliktet Norge til å kutte utslipp av klimagasser gjennom internasjonale avtaler. Lykkes vi ikke med å fase inn mer miljøvennlige biler, vil politikerne etter hvert måtte se til andre tiltak for å redusere utslippene fra persontransport. Det betyr som regel restriksjoner på bruk og økte priser. Det vil ramme de som kjører bensin- eller dieselbiler og gå utover muligheten til å komme seg rundt i hverdagen. 

Ny teknologi koster 

Fordi ny teknologi er kostbar å utvikle, vil nullutslippsbiler også i en periode fremover være dyrere å produsere enn biler med forbrenningsmotorer. Derfor er det viktig at myndighetene bruker avgiftssystemet aktivt for å fase inn nullutslippsbiler raskt. Det er viktig at avgiftsfordelene ikke fjernes før nullutslippsteknologien er konkurransedyktig med biler med forbrenningsmotor.  

Bilkjøp er blitt mer komplisert og uoversiktlig enn noen gang. Det er opplagt et stort behov for mer kunnskap og større forutsigbarhet før vi velger ny bil,...

 

Fortsatt få elbil-modeller

Selv om utviklingen av elbiler har vært rask, særlig på batterisiden, er det enn så lenge for liten bredde i modellutvalget. Med unntak av Tesla, er bilene relativt små og det er få familievennlige varianter. Store deler av distrikts-Norge trenger biler med god trekkraft, hengerfeste og gode vinteregenskaper. Fjernes fordelene ved kjøp av elbil for tidlig, vil ikke distriktene få ta del i den «elbilfesten» folk i byene har fått være med på. Vi må få med hele landet i overgangen til nullutslipp, derfor må kjøpsfordelene bestå lengre enn til 2020. 

 

NAFs avgiftspolitikk for nullutslippsbiler:  

  • Avgiftssystemet skal bidra til å redusere de totale utslippene fra transportsektoren og gi sikrere kjøretøy  
  • Avgiftsfritaket for nullutslippsbiler opprettholdes til disse er konkurransedyktige på markedet  
  • Standardiserte ladestasjoner og fyllestasjoner for alternativt drivstoff må gjøres tilgjengelig på lik linje med fyllestasjoner for fossilt drivstoff  
  • Det tilrettelegges for at klimautslippene fra transport går ned på en måte som ivaretar vårt behov for mobilitet  
  • Det gis incentiver for å elektrifisere ferjer, næringskjøretøy og jernbanelinjer, forsyne skip med landstrøm og få mer gods over på sjø og bane