Årsmøtet for NAF avd. Årdal vart avvikla på Klingenberg hotell 26. februar.

Møtet gjekk roleg føre seg og årsmelding, rekneskap og budsjett for 2014 vart samrøyste vedteke.

Styret hadde framlegg til resolusjon om fylkesveg 53. Det vart samrøystes vedteke å sende denne til: Statens vegvesen, Sogn Avis og Porten.

Resolusjonen kan de og lese her:

Resolusjon frå årsmøtet til NAF avd Årdal.pdf