Vi har gjennomført et flott og spennende landsmøte for NAF, denne gang i 1000 års byen Sarpsborg.

Fra v Vidar Holum, Jan Eyolf Brustad, Lars Faale, Margaretha Lein-Stenberg, Preben Berg og Stig Wettre-Johnsen

Avtroppende president Odd Samuelsen, som også under avsluttningen av
landsmøtet ble utnevnt til æredsmedlem.

I år ble alle valg gjennomført elektronisk, de fungeret utrolig bra og ga umiddelbart svar!.

Resolusjon fra NAFs landsmøte: God mobilitet som tar hensyn til klima og miljø.

NAF mener det er fullt mulig å få bedre byluft og lavere klimautslipp uten forbud og fordyrende transport. Gjennom et avgiftssystem som fornyer bilparken kombinert med målrettet brukerbetaling, er det mulig å oppnå reduserte klimautslipp fra persontrafikken i tillegg til bedre byluft med økt framkommelighet.

Dersom man alene satser på tiltak som økte avgifter og forbud mot kjøring, oppnår vi liten effekt. Skal bylufta bli bedre samtidig som hverdagsreisene blir håndterbare, må det også investeres i innfartsparkeringer, bedre kollektivtilbud og tryggere forhold for syklister og fotgjengere. Hverken arbeidstagere, arbeidsgivere, klima og miljø er tjent med at samfunnet stopper opp og NAF krever derfor storstilt satsing på flere transportformer.

Sarpsborg, 23. april 2016