Styret for NAF avd. Asker og Bærum i 2019

Styreleder Vidar Holum          
Styremedlem Lars Faale         
          «             Stein Hardeng
          «             Geir Lundahl     nytt styremdlem.
          «             Fredrik Larsen   nytt styremdlem.
Varamedlem Edel Holene      nytt varamedlem.
         «             Tor Lein- Stenberg    nytt varamedlem.

NAF avd. Asker og Bærum på årsmøte Torsdag 21 mars 2019.

Valgkomiteen har kommet frem til gjennom NAF’s vedtekter at vi kan gå ned fra 6 til 5 styremedlemmer i avdelingens styre.

Dette velger vi å gjøre nå i år.

Vi takker våre tidligere leder Stig Wettre-Johnsen,  styremedlemmer Margaretha Lein- Stenberg og Nils Sørensen som gikk i år ut av styret.

Vi fikk Stig gikk inn i styret i avdelingen i 2009, han ble styreleder i 2010 og vært det siden.

Nils gikk inn i styret som vara i 2004 og 2005, styremedlem 2006-2011, vara 2012, styremedlem 2013-2018

 

A-DSC_0149.JPG

Veteranklubben Finn, John Erik, Hans Chr, Karsten, Kjell, Øistein og Jan Eyolf

Ordinær generalforsamling ble avholdt på NAF- Senteret, Sandvika torsdag 15. mars 2018
Avdelingens tillitsvalgte har i 2018 vært følgende:
Stig Wettre-Johnsen styreleder, Tor Lein-Stenberg nestleder, med styremedlemmene Lars Faale,  

Stein Hardeng, Vidar Holum, Nils W. Sørensen, Margaretha Lein-Stenberg, Petter Fausko

 

A-DSC_0152.JPG

John Erik gjenomfører valg.

A-DSC_0155.JPG

Preben overrekker blomster og takk til styremedlem gjennom mange år Nils.

Forbundet:

Avdelingen har i 2018 vært representert i Forbundet med Stig Wettre-Johnsen som Forbundets visepresident. Margaretha Lein-Stenberg som fast medlem av hovedstyret. Hun er også medlem av trafikksikkerhetskomitèen.

A-DSC_0161.JPG

Vidar overrekker takk og blomster til avtroppene styreleder gjennom mange år Stig.

Styret:

Styret har også i 2018 satt søkelys på trafikale utfordringer i Asker og Bærum, hvor aktuelle saker som opptar våre medlemmer og øvrige trafikanter har stått i fokus. Spesielt har styret engasjert seg i E-18-planleggingen i samarbeid med Forbundets ekspertise. Samferdsel i Asker og Bærum er et fast punkt på styrets dagsorden, sammen med flere andre aktuelle utfordringer avdelingen mener å ha i Asker og Bærum.

Aktiviteter og medlemstilbud har blitt godt mottatt av våre medlemmer, samtidig som både Budstikka har gitt avdelingen bra spalteplass også i 2018.

Økonomi:

Medlemstallet for vår avdeling i 2018 ble 19866  medlemmer, en netto tilbakegang på 558 medlemmer.

Dette signalet har dannet grunnlaget for styrets økonomiske disposisjoner

Ser vi bort fra avdelingens støtte til utviklingsfondet til NAF sentralt så må driftsresultatet for 2018 sies å være tilfredsstillende. Styret har hatt god økonomistyring gjennom hele året, noe årets resultat kan bekrefte. 

Trafikksikkerhetsarbeidet:

Avdelingen har i år hatt mange tilbud hvor målet har vært å gi medlemmene bistand og øke den tekniske standarden på medlemmenes biler. Vi har også hatt flere kurstilbud med variert oppslutning.

Påskeaksjonen 24.mars i samarbeid med Circle K var en fin synliggjøring av NAF totalt, vår avdeling hadde ansvaret på Circle K i Sandvika med godt besøk av fornøyde trafikanter, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Medlemstilbudene  «Før ferie-sjekk» og – «Høst og vintersjekk»  ble arrangert som en-kvelds arrangement,  i 2018 ble arrangementene gjennomført som  medlemstilbud på trafikkstasjonen på Billingstad . Oppslutningen på begge sjekkene var veldig bra med lange ventekøer.

Poleringskursene i vedlikehold, vår og høst, har fortsatt bra interesse fra alle kategorier av våre medlemmer.   Dette medlemstilbudet gjennomføres på vårt NAF – Senter.

 

Avdelingen startet i 2014 et pilotprosjekt med undervisning i trafikksikkerhet på en barneskole i Bærum. Dette ble meget godt mottatt og prosjektet har fortsatt med noen besøk på barneskoler i Asker og Bærum.

Avdelingen gikk i 2017 til anskaffelse av en kollisjonssimulator til bruk på stander og events i regi av avdelingen og andre. Den ble mottatt i juni 2017og har allerede blitt brukt flere ganger i både 2017 og 2018

I 2015 startet avdelingen også opp Seniorkurs.  I 2018 er dette blitt videreført med fulle kurs og ventelister.

Avdelingen har også i 2018 delt ut refleksbrikker gjennom et samarbeid med Asker og Bærum Politidistrikt.

Alle våre medlemstilbud har vært annonsert i Budstikka, på våre hjemmesider, vår facebookside og i vår trykksak ”Lokale Medlemsfordeler”. Denne inneholdt også avdelingens aktivitetsplan for 2018.

 

Samarbeidet med forbundets tekniske avdeling, vårt NAF- Senter, lokale verksteder, politiet, kommunene og trafikkstasjonene har også i 2018 vært gunstige for avdelingens medlemmer.

Data og internett:

Nytt i 2015 var at avdelingen nå er på sosiale medier med sin egen side på Facebook.. Man ser at i 2018 har denne siden fremdeles en stigende økning i popularitet. https://www.facebook.com/naf.askerbaerum/

Våre hjemmesider speiler avdelingens aktiviteter og finnes her; www.naf.no/ab

Samferdsel:

Avdelingen har også i 2018 markert seg i samferdselspolitiske saker, vi har fått markert at NAF har meninger gjennom bra mediedekning i Budstikka.

Styret og avdelingens engasjement i samferdselsutfordringer generelt og Ny-E18 spesielt har fått bra medieoppmerksomhet i inneværende år, spesielt har Budstikka viet utfordringene med Ny E-18 spalteplass, og dette arbeidet har fast plass på styrets agenda.

Avdelingen har også vært representert i Veiforum Oslofjord som er et prosjektsamarbeid med avdelingene i Stor-Oslo. Veiforum er et samarbeide med avdelingene i Akershus, Oslo og Østfold.

De har levert vår første høring til NTP’en om veisystemet på Østsiden av Oslo.

NAF - senter:

I Asker og Bærum kan vi nå se tilbake på vårt 19 driftsår i NAF- Senteret. Tilbakemeldinger bekrefter at medlemmene i Asker og Bærum har satt pris på å få sitt eget NAF – Senter. Senteret har i 2018 vært greit bemannet gjennom hele året, dette har medført lite venting for å få utført tekniske tjenester på senteret vårt.

Alle kurs og aktuelle medlemstilbud blir lagt til vårt NAF- Senter, dette bidrar til å synliggjøre NAF og NAF - Senteret på en positiv måte i Asker og Bærum.

Representanter til NAFs landsmøte Vidar Holum, Stein Hardeng Finn Wollebæk

NORGES AUTOMOBIL-FORBUND

Avd. Asker og Bærum Veteranklubb

Veteranklubbens formål er å være et kompetansesenter for avdelingen og Asker og Bærum Motorsport (Motorsport). I tillegg skal veteranklubben være en klubb hvor tidligere tillitsvalgte og støttespillere for NAF Asker og Bærum skal samles med jevne mellomrom til hyggekvelder, turer, opplysningskvelder, arrangementer i regi av avdelingen/Motorsport m.m.

NAF-medlemmer som gjennom minst 15 år som tillitsmann/aktiv i avdelingen og/eller Junioravdelingen/Motorsport kan tilbys medlemskap. Medlemmer skal være medlem av NAF og NAF Asker og Bærum.

Årsmøte 2019.jpg