REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØT 2017

REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØT 2016

REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE TIRSDAG 17. MARS 2015 PÅ NAF-SENTERET, SANDVIKA

 ¤          Styreleder Stig Wettre-Johnsen ønsket velkommen og ledet årsmøtet.

 ¤          Innkallelsen ble godkjent og styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt.

 ¤          Det var ikke kommet inn saker til styret som ønsket tatt opp på dette årsmøtet.

 ¤          Hans Christian Bjerke og Jan Eyolf Brustad ble valgt til å telle opp stemmer ved en eventuell skriftlig avstemming og                                                til å underskrive protokollen.

 ¤          Styrets årsberetning for 2014 ble godkjent etter besvarte spørsmål.

 ¤          Årsregnskapet for 2014 og revisors beretning ble utdelt og lest og regnskapet ble deretter godkjent.

 ¤          Styreleder gjennomgikk styrets budsjettforslag for 2015, budsjettet er en rettesnor for avdelingens styre og budsjettet ble tatt til etterretning.

 ¤          Valgene ble ledet av valgkomiteens formann Karsten Haanes.

         RESULTATET AV VALGENE BLE:

             Styret:            Stig Wettre-Johnsen          styreleder                   Gjenvalg for 2 år

                                   Vidar Holum                         nestleder                Ikke på valg, 1 år igjen

Petter Fausko             styremedlem               Ny for 2 år

Margaretha Lein-Stenberg styremedlem               Gjenvalg for 2 år

Nils Sørensen             styremedlem            Gjenvalg for 2 år                                          Lars Faale                   styremedlem               Ikke på valg, 1 år igjen

Tor Lein-Stenberg      1. varamann                Gjenvalg for 1.år

 Stein Hardeng            2. varamann                 Ny for 1 år.

             Representanter til Landsmøtet:              
                                              
Vidar Holum

                                               Nils Sørensen

                                               Petter Fausko

                                                John-Erik Nilsen                  varamann

             Revisor:                     AB Revisjon AS                    Gjenvalg for 2015

                                               Trond Nitschke

             Valgkomité:               Karsten Haanes                  ikke på valg, 1 år igjen

                                               John Erik Nilsen                  ikke på valg, 1 år igjen

                                               Bruno Arntsen                     Ny for 2 år

                                               Jan-Petter Schøyen            Ny for 2 år

            Alle ble valgt med akklamasjon.

         Sandvika 17. mars 2015   

Hans Christian Bjerke                                           Jan Eyolf Brustad

  Veteranklubben avholdt også årsmøte godt ledet av formann John Erik Nilsen.

Fra v. Svein Eirik Hansen, Dag Halvorsen, Hans Chr. Bjerke, John Erik Nilsen, Kjell Westnes, Karsten Haanes, Jan Eyolf Brustad og Øistein Landsgård.

Vi takker også tidligere avdelingsformann Finn Wollebæk for innsatsen i valgkomiteen, hvor han gikk av etter mange års virke.