"NAF avdeling Asker og Bærum har i styremøte 20.10.14 enstemmig besluttet å tildele Hans Christian Bjerke æresmedlemskap i avdelingen. Tildelingen ønsker vi å holde hemmelig frem til overrekkelsen som skal finne sted på avdelingen julebord lørdag 13.12.14 på Geilo

 Hans Chr. Bjerke ble ansatt som avdelingens første heltidsansatte medarbeider den 25. april 1969. Påskjønnelse gis for hans langvarige innsats for avdelingens medlemmer, tillitsvalgte og befolkningen for øvrig gjennom sitt arbeid som avdelingens sekretær og daglige leder gjennom snart 45 år.

 I dette arbeidet har Hans Chr. Bjerke fremstått som en utrolig pådriver og motivator med en positiv innstilling og redelighet.  Videre har han vært en enestående støtte for de tillitsvalgte til å utøve sin verv. Uten Hans Chr. Bjerke`s innsats ville ikke avdelingen vært en av de mest aktive avdelingene blant i Norges Automobilforbunds 71 avdelinger.

 Hans innsats har gått lang utover det man kan forvente av en ansatt hvor mye av hans engasjement må sees på som ulønnet ekstrainnsats. For alle som har kontaktet avdelingen gjennom besøk eller pr telefon, har blitt møtt med en helt spesiell imøtekommenhet uansett hvilke ærend det skulle være.  Gjennom snart 45 år er det mange som har blitt hjulpet og støttet ved henvendelse til vårt kontor og mang en tillitsvalgt har funnet stor inspirasjon til arbeidet gjennom møte med Hans Chr.

 Når han nå har trått tilbake for aldersgrensen på 70 år, er det mange som vil se med stor takknemlighet til det engasjement og arbeid Hans Chr. har nedlagt gjennom alle disse år på en slik fortjenestefull måte. Denne innsatsen vil fremstå som et eksempel for andre i mange sammenhenger. 

 På denne bakgrunn har avdelingen enstemmig gått inn for å tildele Hans Chr. Bjerke æresmedlemskap i NAF avdeling Asker og Bærum."

 

En ærbødig Hans Chr. bukker dypt, leder Stig Wettre-Johnsen til h.