Her finner dere resolusjon om at: Norske trafikanter er klare for endringer! Et konstruktivt og godt landsmøte ble gjennomført 25-27 april på Holmenkollen Park Hotell.

Asker og Bærumsbenken Fra v. Nils Sørensen, Margaretha Stenberg, Vidar Holum, se over.

Finn Wollebæk fikk NAFs skjold etter mange år i hovedstyret.

Våre NAF løver kom ikke i skyggen.

Fra v. Odd Samulsen fikk gjenvalg som president, Margaretha Stenberg rykket opp til 2 vara i hovestyre, og Stig Wettre-Johnsen ble gjennvalgt som hovedstyre medlem for 2 nye år.

 

Bjørg fra NAF Halden i vår T Ford

Kampen spilte NAF marsjen komponert i Halden 1930 av Herr Engebretsen.

Vidar holum beundrer NAF's legendariske veitjenste-flåte. Foto Vegard Hafsteen

Norske trafikanter er klare for endringer

NAF har folket i ryggen når vi etterlyser større gjennomføringsevne i norsk samferdsel. Det går for sakte å planlegge og bygge norske veier og jernbane, mener 75 % av den norske befolkningen. Dette viser en fersk spørreundersøkelse NAF har gjennomført.

I en resolusjon fra NAFs Landsmøte: pekes det på to grunner til tregheten i bygging av vei og bane:

For det første gjør langdryge politiske prosesser det vanskelig å komme i mål. Det er alt for mange eksempler på viktige prosjekter som har sporet av i den politiske prosessen eller rett og slett ikke har kommet i gang. To eksempler er E8 inn mot Tromsø og Fornebubanen.

For det andre er mangelen på forutsigbar finansiering et hinder for effektiv gjennomføring av prosjektene. Det vanskelig å ha kontinuitet og langsiktighet i arbeidet så lenge man må vente på neste års statsbudsjett for å kunne gå videre.

Også befolkningen mener det er tregheten i de politiske prosessene og manglende finansiering som er hovedårsakene til at bygging av infrastruktur går for sent i Norge. Hele 43 % pekte på politikk som viktigste årsak, og like mange viste til manglende bevilgninger.

Det er politisk enighet om at utbyggingen må gå raskere og at plantiden må halveres. Videre har samferdselsministeren sagt at et veiselskap skal være på plass neste år. Dette er i tråd med NAFs anbefalinger, men det er ennå uvisst hvordan prosjektene skal finansieres. Det er viktig at hver krone investert gir mest mulig vei og bane.

Norske trafikanter venter på resultater og NAF vil vektlegge følgende fremover:
• at staten tar et helhetlig ansvar for landets infrastruktur
• at fagetatene får større frihet til å gjennomføre prosjektene etter at de politiske prioriteringene er gjort
• at kommunene ikke forsinker viktig utvikling av riksveier, jernbane og kollektive løsninger i byene
• at utbyggingen av norsk samferdsel gjøres uavhengig av de årlige bevilgningene i statsbudsjettet

 Oslo, 26. april 2014