Jernbaneverket og Statens vegvesen har levert KVU Voss - Bergen til Samferdselsdepartementet. Konseptvalgutredning for transportløsning vei og bane. KVU-en har gått gjennom 15 ulike alternativer for trase, og har landet på K5 alternativet. K5 vil koste om lag 33,5 milliarder å bygge, og vil kutte reisetiden mellom Bergen og Voss betraktelig. Det anbefales å bygge alt som et felles prosjekt, med samlet finansiering og felles organisasjon. Prosjektet er foreslått utbygd i etapper, med første strekk mellom Arna og Vaksdal.  Det er lang vei frem for prosjektet, KVU-en skal først kvalitetssikres av samferdselsdepartementet, som vil gi et ja eller nei til prosjektet. Dersom prosjektet godkjennes skal det planlegges ferdig i opptil flere faser før det kvalitetsikres igjen. 

NAF avd. Bergen og Omegn støtter prosjektet og håper samferdselsdepartementet sier ja til prosjektet selv om prislappen er høy. Veistrekningen har krevd svært mange liv, og trafikksikkerheten er et svært viktig poeng å trekke frem i denne sammenheng. Veistrekningen fremstår i dag som en svært krevende vei med dårlig standard og uoversiktelige strekk. Målet bør være som anbefalningen tilsier  -en kortere, sikrere og mer oversiktelig vei. 

Les en hel artikkel om prosjektet her