NAF mener det er to grunner til denne tregheten:
For det første gjør langdryge politiske prosesser det vanskelig å komme i mål. Det er alt for mange eksempler på viktige prosjekter som har sporet av i den politiske prosessen eller rett og slett ikke har kommet i gang. To eksempler er E8 inn mot Tromsø og Fornebubanen.

For det andre er mangelen på forutsigbar finansiering et hinder for effektiv gjennomføring av prosjektene. Det vanskelig å ha kontinuitet og langsiktighet i arbeidet så lenge man må vente på neste års statsbudsjett for å kunne gå videre.

Også befolkningen mener det er tregheten i de politiske prosessene og manglende finansiering som er hovedårsakene til at bygging av infrastruktur går for sent i Norge. Hele 43 % pekte på politikk som viktigste årsak, og like mange viste til manglende bevilgninger.

Det er politisk enighet om at utbyggingen må gå raskere og at plantiden må halveres. Videre har samferdselsministeren sagt at et veiselskap skal være på plass neste år. Dette er i tråd med NAFs anbefalinger, men det er ennå uvisst hvordan prosjektene skal finansieres. Det er viktig at hver krone investert gir mest mulig vei og bane.

Norske trafikanter venter på resultater og NAF vil vektlegge følgende fremover:
• at staten tar et helhetlig ansvar for landets infrastruktur
• at fagetatene får større frihet til å gjennomføre prosjektene etter at de politiske prioriteringene er gjort
• at kommunene ikke forsinker viktig utvikling av riksveier, jernbane og kollektive løsninger i byene
• at utbyggingen av norsk samferdsel gjøres uavhengig av de årlige bevilgningene i statsbudsjettet

Fakta: 

Landsrepresentativ spørreundersøkelse med over 1000 intervjuer gjennomført av Infact for NAF.

Hva er din holdning til tiden det tar å planlegge og bygge norske veier og jernbane?