Vi fortsetter kampen for ny E16 mellom Bergen og Voss. Lørdag 19. september 2020 deltok NAF avd. Bergen på aksjon sammen med Norsk lastebileierforbund og VossaLøysinga og andre aktører for å markere at vi ikke aksepterer en ny utsettelse for oppstart av bygging av ny E16 og jernbane. Vi markerte også vår motstand til å splitte bygging av vei og jernbane. Det ble en storstilt konvoi og godt oppmøte og oppslutning rundt dette viktige budskapet.

Både vei og jernbane er like rasutsatt.

Europaveien som med sine over fire millioner passasjerer årlig knytter øst og vest sammen, er lokalveien til veldig mange og er den viktigste innfartsåren i fylke, har en langt lavere standard enn dagens minstekrav og har en høy ulykkesfrekvens.

Konvoi-aksjonen ble fulgt opp med et folkemøte på Voss 24. september med samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her begrunnet NAF avd. Bergen og Omegn, ved daglig leder Liv Røssland, hvorfor vi ikke kan akseptere utsettelser og forslag om å slitte bygging av vei og jernbane.

Skredfaren er overhengende og utfordrende både for bane og vei, og selv om der er satt inn tiltak på de verste skredpunktene gir det liten trygghet. Vestlandsklimaet med sine kraftige nedbørsmengder medfører nye skredpunkt og skredene på kjente punkt øker. 

Jernbanenettet er nedslitt og utdatert. Det er svært sårbart for ras med stort potensiale for alvorlige ulykker. I dag medfører rasfaren at togene på enkelte strekninger kjører med redusert fart.

Det kan derfor ikke understrekes kraftig nok, at det å splitte bygging av vei og jernbane ved å fravike K5 alternativet er en særdeles dårlig og kostbar ide.

Dette handler om hverdagsreisen.

En hverdagsreise som gjennomføres med hjerte i halsen, en hverdagsreise som gir angst og søvnløshet, en hverdagsreise som gjør at familier og venner er i alarmberedskap.

En hverdagsreise som for noen er blitt nærmest umulig fordi utryggheten er blitt for stor.

Slike sterke stressfaktorer er ikke en del av den samfunnsøkonomiske analysen som skal bidra til beslutningsgrunnlaget, noe som viser at folks behov i økt grad må settes i sentrum av samferdselsdebatten.

Utbyggingen av E16 er langt på overtid, behovet er entydig: Opprusting, utbedring og rassikring for både vei og bane.

Vi kan ikke sitte stille å se på at veien som er kåret til Norges farligste vei nok en gang står i fare for å bli nedprioritert.

Vi ba politikerne og samferdselsministeren om å vise trafikantene respekt og hold lovnaden, sette K5 alternativet tilbake på rett spor slik at vei og bane blir bygget samtidig. 

Vi ba om at liv og helse ble satt først, i dag er trafikantene på E16 prisgitt flaks. Vi har ingen tid å miste!