Stadig flere utenlandske transportører påtar seg transportoppdrag i Norge. Når kabotasjekjøring, som dette kalles, utføres til dumping priser med kjøretøy med svært tvilsom standard, så er dette en trussel mot vår egen lastebilnæring, og ikke minst en fare for alle som ferdes i trafikken. 

Vi ser at mange utenlandske sjåfører verken har kjøreferdigheter eller er skodd for vinterføret, noe som gir rom for potensielle dødsmaskiner på norske veier. NAF avd. Bergen og Omegn støtter opp under arbeidstakerne og arbeidsgiverne i transportnæringen sine krav til politikerne om strengere regler, hyppigere kontroller og bedre beredskap langs veiene. Sosial dumping, dårlig skodde trailere, og sjåfører uten erfaring fra norske vinterveier bør ikke forekomme på norske veier. Norsk lastebileierforbund har tidligerer tatt til orde for at det må innføres formelle kompetansekrav for utenlandske tungtransportsjåfører som skal kjøre på norske veier, det er et meget fornuftig forslag som vi støtter fullt ut. Forbundet etterlyser strengere grensekontroll, der førerkort sjekkes, og der man luker vekk verstingene når det gjelder biler og utstyr. Strengere grensekontroll er avgjørende for å sikre norske veier, men det er også viktig at norske oppdragsgivere er seg sitt ansvar bevisst når de bruker uforsvarlig transport til dumping pris. 

Å kreve at utenlandske sjåfører som skal kjøre tungtransport på norske veier har glattkjøringskurs og annen kompetanse anser NAF som en selvfølge, og for å følge opp dette kravet tilbyr NAF avd. Bergen og Omegn kjøretrening på glatten for yrkessjåfører på NAF øvingsbanen på Sotra. Vi oppfordrer spesielt arbeidstakere med utenlandske sjåfører om å sende disse på kurs.