I sitt landsmøte har FRP hatt bompenger som et både viktig og kontroversielt tema.

Dette er tydeligvis et hett tema siden de i utgangspunktet sier de er fullstendig i mot.

 

Intensjonen med bompenger er i utgangspunktet å få bygget flere og bedre veier enn det vi ellers har råd til. Imidlertid har dette endret seg en god del. I de senere bompengeprosjektene går bare ca 20 % til veien og 80 % til andre formål som kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier, broer etc.

FRP ønsker nå en ny gjennomgang av dagens byvekstavtaler ,for å sikre at de rimeligste løsningene velges! De fraviker også sitt tidligere standpunkt at det skal være nullvekst i biltrafikken, selv om dette står i NTP fra for to år siden.

 

Man skulle jo tro at intensjonen for å starte opp nye veiprosjekt, skulle være å få mest og best mulig vei for pengene. Vi får jo se hvordan det går med bompengebetalingen når el-bilene skal begynne å betale for seg, selv om de etter dagens regler bare skal betale 50 % av takst.

Det spørs også om hvor alvorlig FRP/Carl I Hagen sitt forslag om å ta fra oljefondet for å nulle ut alle bomstasjonene, skal taes!

 

Imidlertid ser man at motstanden mot bompenger vokser og vokser, da kanskje mest i Bergen der de stiller med eget hurtig voksende parti til kommunevalget.Det store spørsmålet er nok hvilken politisk agenda de har foruten bompenger.

 

Uansett, vi har en spennende tid foran oss, både når det gjelder politikken i landet, og

om det skjer noe med dagens utbygging av veier , og finansieringen av dem.

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn