Er temmelig elendig, spesielt på fylkesveiene .Fylkeskommunene overtok ansvaret for drift og vedlikehold av en stor del av dem i 2010, og har etter det latt etterslepet på vedlikehold bare vokse seg større og større.

Det samlede etterslepet av veivedlikeholdet på norske veier er nå oppe i over 100 milliarder kroner, hvorav en stor del er på fylkesveiene.

 

Det er svært betenkelig at politikerne heller vedtar gigantiske bompengefinansierte motorveier, samtidig som eksisterende veinett blir dårligere og dårligere på grunn av minimalt vedlikehold, da spesielt fylkesveiene. Vi ser at for hver krone som brukes på veivedlikehold brukes det fire kroner på nybygging av veier. Dette må endres slik at man kan se at vedlikeholdsetterslepet på veiene minke skikkelig for hvert år. Det bør være et mål at det er nullet ut innen 2030.

 

Over halvparten av landets befolkning mener at veivedlikehold må prioriteres!

Det må i langt større grad komme foran utbygging av nye veier.

Det viser seg at 68prosent i de minst sentrale strøk, mener at vedlikehold må prioriteres, mens prosentsatsen i større byer ligger på 39 prosent. Dette viser at folk i mindre sentrale strøk kjenner utryggheten med utrygge og forfalne veier langt bedre på kroppen.

 

Dårlig vedlikeholdte veier bekymrer de fleste som ferdes på veien, med hull i veibanen, dårlige og helt manglende siderekkverk etc.

Paradoksalt nok er nesten samtlige partier på Stortinget positive til å styrke veivedlikeholdet, samtidig som vedlikeholdsnivået fortsatt holdes like lavt.

NAF jobber for at våre medlemmer skal komme frem på en god og trygg måte, og vi håper at de politiske partiene sørger for at veivedlikehold, og derigjennom sikkerhet, prioriteres vesentlig høyere snarest. Dette bør bli en prioritert sak fra kommende stortingsvalg!