Det var rekordhøye bompenger i 2018. Hvordan dette vil fortsette i 2019 er uvisst. Samtidig øker forfallet på veiene våre. Statsbudsjettet viser at det i år planlegges for rekordhøye 14,4 milliarder kroner i bompenger. Tilsvarende tall for 2017 var 13,5 milliarder, altså en økning på nærmere én milliard kroner. For neste år - 2019 - er det foreløpige anslaget på 10,4 milliarder kroner, men hva den endelige sluttsummen blir har regjeringen ikke oversikt over.

Tunnelene blir bedre – men forfallet på fylkesveiene øker

Regjeringen bruker mye penger på å ruste opp tunnelene på fylkesveiene, slik EU krever. Samtidig øker forfallet på både fylkes- og riksveiene utenom tunnelene.Det mangler en helhetlig plan for hvordan vedlikeholdet av både riks- og fylkesveinettet skal følges opp i årene som kommer.

Ingen økning i bilavgiftene i 2019

Etter planen skulle det innføres nye og mer presise tall for klimautslipp for alle nye biler fra 2019. NAF har advart mot at de nye tallene ville føre til økning i nybilprisen på opptil 100 000 kroner per bil, og dermed kraftig bremse opp nybilsalget. Regjeringen har tatt advarslene på alvor, og sier at bilavgiftene ikke kommer til å øke i 2019 som følge av de nye måletallene. Derimot antydes at noe kan skje i 2020.

Ingen store endringer i øvrige bilrelaterte avgifter

Statsbudsjettet innebærer ingen store økninger eller endringer av øvrige bilavgifter. En rekke avgifter på bruk av bensin- og dieselbiler prisjusteres. Både bensinavgiften, CO2-komponenten i engangsavgiften og trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgiften) prisjusteres med en prisøkning på 1,5 prosent.

Billigere å kjøre elbil? Regjeringen foreslår å senke elavgiften med 1 øre per kWh. Det er i utgangspunktet gode nyheter for elbileiere som bruker strøm som drivstoff. I praksis tilsvarer det imidlertid bare rundt 15 kroner spart i året for en gjennomsnittlig elbil. Selv for en vanlig forbruker på 15.000 kWh i en leilighet, utgjør det kun kr 150 på et år.

Enova får 395 millioner kroner ekstra Enova har ansvaret for å støtte utbygging av ladeinfrastruktur til elbiler i Norge, og får tildelt 340 millioner kroner ekstra «til de tiltakene som gir størst reduksjon i utslippene. Særlig innen transportsektoren er det mulig å skalere opp innsatsen på innfasing av null- og lavutslippsteknologi». NAF har jobbet for å styrke ladeinfrastrukturen for elbiler i Norge, og er i utgangspunktet positive til denne styrkingen. I hvilken grad dette faktisk vil bety noe for ladeinfrastrukturen vet vi ikke ennå. NAF forventer ingen store endringer i kursen før regjeringen får lagt fram sin plan for alternativt drivstoff.

Plan for alternativt drivstoff utsatt til våren

Regjeringen har kunngjort at planen for alternativt drivstoff kommer våren 2019. Opprinnelig var det meningen at planen skulle komme høsten 2018. Dette skal være en samlet plan for utviklingen for blant annet biodrivstoff, lading og hydrogen.

Ladere langs veiene – ikke i kommunene

Enova avvikler distriktsstøtteordningen for å bygge hurtigladere. Ordningen har vært forbeholdt kommuner som har hatt færre enn to hurtigladere. Ordningen fjernes fordi regjeringen mener dette har ført til en «ikke-optimal utbygging av ladenettverket». De vil helle bruke pengene til å bygge ut ladepunkter langs veiene, uavhengig av situasjonen i kommunene. Dette vil avhjelpe frykten for problemer ved langkjøring vesentlig.

Nå må du betale vrakeavgift på nye mopeder, motorsykler og campingvogner

Allerede i dag kan man få utbetalt vrakpant når man vraker mopeder og motorsykler. Det har man kunnet gjøre uten at panten ble innbetalt når motorsykkelen ble kjøpt. Fra 2019 må man betale vrakeavgift når man kjøper seg ny moped, motorsykkel eller campingvogn. For mopeder og motorsykler blir avgiften på 500 kroner, mens for campingvogner blir den på 3000 kroner.

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn