På Trykk 25.03.15

VEISALTING I BODØ.

Naf skrev et brev om dette til Bodø kommune primo april 2013. Dette purret vi etter en tid, og vi hadde i tillegg en del avisinnlegg om saken.

Vi har nå omsider mottatt et svar datert 27.1.2015. Lang behandlingstid med andre ord.

 Saken har vært hos Statens Vegvesen (SVV) til uttalelse, og de har kommentert bruken av salting på de aktuelle veistrekningene i Bodø, med fokus på samfunnsøkonomisk analyse og delvis på miljøkostnader og fremkommelighet. Det som er vurdert er rv 80 Løding til Bodø fergekai og

Olav V.gt, samt fv 834 Stormyra til Løpsmark. De har vurdert om salting fører til økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet, og om dette kunne vært oppnådd ved annet vintervedlikehold.

 TRAFIKKSIKKERHET: Eldre undersøkelser viser større effekt enn nyere. TØI anslår effekten av salting til å gi 5 – 10% reduksjon i antallet personskadeulykker.

I Bodø har reduksjonen for vinter, vist nedgang på 21,4% fra 2006 til 2013.

I Nordland har reduksjonen vært rundt 25 % , altså ganske likt med i Bodø, men dette inkluderer jo mest ikke saltede veier! I det hele har det i perioden år 2000 tl 2012 vært ganske vesentlig trafikkøkning. Målepunkt Hopen, 32 %, Jensvold 14 % og Nordland generelt 12 %.

Konklusjonen fra SVV er : Salting, som nytt tiltak i perioden, har bidratt til ulykkesreduksjonen om vinteren. Så er det knyttet store usikkerhetsfaktorer til hvordan vintrene har har variert klimamessig og hvordan føreforholdene evt har variert i perioden.

Det er ikke gjort noen trafikktellinger i kryss eller langs vei for vurdering av fremkommelighet i vintersesongen før og etter 2006.

 Først fra 2012 ble det obligatorisk med opplæring av entreprenørenes sjåfører og driftspersonell i vinterdrift. Det er også kjørt kurs for sjåfører og driftspersonell på løpende kontrakter i SALT-SMART-prosjektet med spesielt fokus på god brøyting/fjerning av slaps, og reduksjon av saltforbruket.

SALTETS EGENSKAPER: SVV har tre hovedhensikter med bruk av salt, NACL, på vinterveier. Dette er anti-ising, antikompaktering og de-ising. I vårt område benyttes primært anti-ising.

Salt senker frysepunktet til vann og hindrer at det dannes is på vegbanen.

VURDERING AV MILJØSKADER: Langs store deler av strekningen er det avrenning til havet eller byområder. Risikoen for miljøskader er liten i disse områdene. Når det gjelder avrenning til ferskvann er det ikke registrert aktuelle vannforekomster i det aktuelle området.

De kommunale drikkevannskildene påvirkes ikke på disse strekningene.

Det er heller ikke rapportert skade på vegetasjon forårsaket av vegsalt langs strekningen. Vegkantvegetasjonen kan bli noe berørt avhengig av saltingen avhengig av graden av saltsprut.

FREMTIDIG VEGSALTING. Ut fra hva vi, NAF, vet, skal det utarbeides ny driftskontrakt på riks- og fylkesvegnettet i Bodø-området i løpet av året. Der vil erfaringer og problemstillinger fra de senere årene bli vurdert. Der det i dag er ”Barveg-strategi” som benyttes, er det neppe noe som tilsier at dette ikke blir vidreført! Andre former for vedlikehold er ikke vurdert noe sted i rapporten.

Slik vi vurderer dette svaret fra Bodø Kommune, er de spørsmålene vi stilte om salting inne i Bodø bysentrum ikke besvart, med unntak av denne setningen :

Det gjøres oppmerksom på at Bodø Kommune ikke har myndighet vedrørende salting av riksveier.

 Dette er ikke en sannhet helt og fullt. Dersom Bodø Kommune går ut med et sterkt og begrunnet ønske til SVV om at det ikke skal saltes mellom ”Skjæringa” og ”Bratten” skal det mye til at de ikke får gehør for dette, men det må tas opp ganske kraftig.

Vi ville da slippe at alle sideveiene er sklibaner etter hver salting, og i tillegg redusere mye av saltskadene på alle kjøretøyer. Vi ser daglig at rustproblemet her har øket stort!

 Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn