NAF er mot bompenger, og mener infrastruktur bør være et offentlig ansvar.

 

Vår politikk:

Avskaff bommene. Bruk mer penger fra det offentlige til finansiering av samferdsel.

 

Vårt alternativ:

Innfør veiprising for å regulere trafikken, og som erstatning for dagens bilrelaterte avgifter.

Veiprising må ikke bli en ekstraavgift, og personvernet må ivaretas.

 

Fakta om bompenger og alternativ til dem:

 

* Det er lov til å ta opp til halv pris for elbil i bomringene. I Oslo skal elbilene begynne å betale fem kroner i bompenger fra 1. mars 2019 (10 kroner i rushtiden). I Bergen skal elbilene begynne å betale når andelen elbiler er over 20 prosent, og det skjer sannsynligvis i løpet av 2019.

* I starten var det bare mulig å bruke bompenger til vei og andre fysiske tiltak. I 2008 vedtok Stortinget at bompenger kan også brukes til drift av kollektivtrafikk. I bypakkene skal mye av bompengene også gå til kollektiv, sykkel og trafikksikkerhet.

* Alle bompenger er vedtatt av Stortinget. Slike vedtak skjer likevel gjerne etter at den eller de aktuelle kommunene og fylkene har blitt enige om satser, hvilke prosjekter som bompengene skal finansiere, og nedbetalingstid. Statens Vegvesen og Vegdirektoratet er inne med faglig bistand i prosjektene.

* Et bomfinansiert prosjekt har en maksimal nedbetalingsperiode på 15 år. Men dette kan forlenges dersom inntektene svikter, eller at man vedtar en nye “pakke” i det samme området.

 

 

Hva innebærer veiprising?

Veiprising dreier seg i praksis om å erstatte bilrelaterte avgifter og bompenger med en avgift per kjørte kilometer. Denne avgiften skal da variere med hvilket tidspunkt man kjører på, hvor man kjører, og hva slags bil man bruker

 

NAF vil i første omgang ha en utredning av veiprising. Veiprising kan komme til erstatning for tre ulike typer avgifter:

 

* Trafikkregulerende bompenger i by

* Veibruksavgift og CO2 -avgift (på drivstoff)

* Engangsavgiften

Det er viktig at en utredning også ser på hvordan personvernet kan ivaretas med en slik ordning. Det må være gode systemer på plass slik at dataene kun brukes til å fastsette en pris, ikke samle informasjon om den kjørende.

 

Mens vi jobber for at bomringene blir fjernet

 

Kostnader knyttet til planlegging, eiendomserverv, opprettelse og drift av bompengeselskap og lignende bør dekkes av det offentlige. Brukerne skal kun betale en forhåndsbestemt brøk av hva utbyggingen har kostet, og bør heller ikke bære hele rentekostnaden på bompengeselskapets låneopptak.

 

Så langt det lar seg gjøre ut fra de geografiske forhold, skal det finnes en alternativ betalingsfri rute som trafikantene kan benytte dersom de ønsker det.

 

I byene må man ha gode, reelle alternativer til bilen før man begynner bompengeinnkrevingen. Det vil si at det må være et godt kollektivtilbud som ikke øker reisetiden så mye at hverdagen ikke går i hop for vanlige folk.

 

 

 

Knut F- Jenssen

NAF Bodø og Ome