NAF, Norges Automobil-Forbund er en organisasjon med ca 500.000 medlemmer i dag.

Vi er sterkt opptatt av å ivareta våre medlemmers interesser som trafikanter.

Alle er i dag avhengige av en eller annen form for transport i tilværelsen, uansett hvor de bor.

Imidlertid er det stor forskjell på hvordan de kan løse dette. Det er stor forskjell på å bo i byer der man stort sett har kollektive løsninger tilgjengelig, og på å bo godt utenfor byområder.

Der er kun privatbilen som regel eneste mulighet. Der er selvfølgelig den lokale forurensingen ikke noe stort problem, mens CO2 utslippet selvfølgelig ligger der.

 

Dagens avgiftssystem tar ikke hensyn til denne forskjellen, men behandler alle likt uansett hvor de bor. Der er en reell fare for at drivstoffavgiftene vil bli øket vesentlig for å kunne oppfylle de klimamålene Norge har forpliktet seg til å oppfylle, med 40% reduksjon av våre nasjonale

CO2-utslipp innen 2030. Transportsektoren må bidra med en stor del av denne reduksjonen.

El-bilene bidrar selvfølgelig en del, men ikke nok. De er pr i dag heller ikke god nok løsning for de som bor der det er lange transportstrekninger som kjøres daglig. Nye modeller men bedre batterikapasitet kommer etter hvert, og vil niok bedre den situasjonen.

 

Vi prøver å påvirke våre politikere til å innse at vi trenger ulike løsninger for by og bygd.

Dette med en generell økning av drivstoffavgiften er ikke en fornuftig løsning. Det vil være sterkt urettferdig. En økning av avgiftene må tilgodese hvor man bor, og hvilke forskjellige behov som skal dekkes. Dette kan løses f.eks ved bruk av et system med varierende veiprising, eller andre tilpassede løsninger, men det må vurderes nøye.

 

Det er jo i dag også andre kilder til utslipp enn veitrafikken. Der er til dels store utslipp fra transport på sjøen, og vi har fortsatt store diesellokomotiv på nordlandsbanen. Alt må vurderes dersom målet skal kunne oppfylles.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn