Fredag 31.1. ble overlevert liste til både klimaminister og energiminister over tiltak for å kutte utslipp av klimagasser. Der snakkes det om kutt de neste 10 årene på ca 7 – 8% av dagens totale klimautslipp i Norge. I tillegg skal kuttene økes i omfang frem til 2030, og vil da i så fall kunne ligge på rundt 20% ned fra dagens nivå.

Dette er en omfattende liste, men i følge firma Rostein er den urealistisk da her er antydet en del teknologi som enda ikke finnes. Det skal bli spennende å se hvilke konklusjoner som kommer ut av ministrenes vurderinger.

 

Miljødirektoratet, Norges Vassdrags- og energidirektorat, Enova, Landbruksdirektoratet, Statens Vegvesen og Kystverket har analysert mulighetene for utslippsreduksjon i «Klimakur» 2030. De har der sett på mulighetene i en del sektorer. Utslippene i disse sektorene står i dag for ca 50 % av våre klimagassutslipp i 2018. De omtalte reduksjonene er vanskelig å gjennomføre da de er basert på for mangelfull og manglende teknologi. Deres hovedløsning baserer seg i stor grad på elektrifisering. Da primært i transportbransjen , i vår bilpark og i maritim næring. Dette utgjør ca 30% av de foreslåtte kuttene, og er selvfølgelig den enkleste løsningen.

 

Skal vi i det hele tatt bevege oss mot å bli et nullutslipsland må det harde virkemidler til, ikke bare store tanker og vyer, men realiteter. Det er temmelig enkelt å starte, men det vil kreve mer og mer etter hvert. Når det gjelder bilismen må i første omgang fortsatt være en god økonomisk grunn til å kjøpe elbil. I tillegg må vi få langt flere ladestasjoner godt fordelt både på land og i by. Det må oppmuntres til å satse på teknologiske nyvinninger. I transportnæringen må satsningen på el.drift økes og subsidieres sterkt. Dette både på land og sjø. I tillegg må vi ikke glemme å sørge for at vi fortsatt i Norge har nok kapasitet på ren elkraft! Skal vi klare dette må vi ikke selge ren vannkraft for så senere kjøpe igjen kullkraft utenfra. Her må ikke kortsiktig økonomisk tenking råde, men langsiktig satsning !

 

Skal vi klare å senke landets klimagassutslipp vesentlig må vi satse enhetlig og langsiktig, og ikke bare tenke økonomi!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn