STATENS VEGVESEN har kommet med sine budsjett for de neste 5 år.

Nøkkeltall

* Den statlige rammen til vegformål i 2018-2023 er 241,9 mrd. 2017-kr. Det er om lag 18 prosent høyere enn nivået i 2017 (inklusive Nye Veier AS).

* Statens vegvesens ramme er på 199,4 milliarder kr. for seksårsperioden 2018-2023. I snitt er dette 10 prosent over bevilgningen i 2017. I tillegg innkreves anslagsvis 42 mrd. kr. i bompenger i perioden.

* I Nasjonal transportplan 2018-2029 prioriteres drift, vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur slik at forfallet ikke øker og deler av etterslepet tas igjen.

* 23,3 mrd. kr. skal brukes til vedlikehold på vegene i perioden 2018-2023. I tillegg kommer en post på 10,2 mrd. kr. til fornying.

* Investeringsaktiviteten vil i handlingsprogramperioden gi: - 105 km ny firefelts veg - 440 km ny veg åpner for trafikk - 280 km riksveg vil bli etablert forsterket midtoppmerket - 60 km to- og trefeltsveg skilles med midtrekkverk.

 

Nye gang- og sykkelveier og klimamål Målet til Statens vegvesen er en nullvekst i personbiltrafikken i byene og få flere til å sykle, gå og bruke kollektivtrafikk. Staten bidrar med halvparten av kostnadene til store kollektivinvesteringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Under pressekonferansen fastslo vegdirektøren at en satsing på nye gang- og sykkelveier, er avgjørende for å nå Norges klimamål. Men etter fremleggingen av handlingsprogrammet, sier Gustavsen dette :

– I det globale klimaregnskapet må det brukes mange siffer etter komma for å kunne se en positiv innvirkning fra flere gang- og sykkelveier. Dersom vi har som perspektiv at vi skal redde verden alene, så blir motivasjonen feil. Men dersom perspektivet er at Norge skal ta vår del av ansvaret, så må vi gjøre vår del, sier Gustavsen.

 

Dette er for en gangs skyld klar tale fra en som vet hva han snakker om. Vi alene kan ikke utføre mirakler, men vi skal gjøre det vi kan i vårt lille land, men med fornuft!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn