1: Hva menes det med at NAF nå er en «trafikantorganisasjon» og hvem bestemte det?

NAF er en demokratisk organisasjon. I 2013 valgte våre tillitsvalgte, etter en grundig prosess, å endre vår formålsparagraf. Vårt formål er å ivareta dine behov knyttet til bil og bilhold, men også når du ferdes til fots, tar buss eller sykler. Vi er til for alle som ferdes i trafikken, og bilen er grunnstammen for transport i landet vårt og grunnstammen i det vi gjør. Vi har en lang og stolt historie som samfunnsaktør som jobber med trafikksikkerhet, veier, avgifter m.m.

2: Hvorfor er ikke NAF en organisasjon som kun støtter bilen og bilisme, slik den alltid har vært?


Fordi NAF-medlemmet ikke bare er bilist. Det er selvfølgelig bilen som er utgangspunktet for medlemskapet, men NAF-medlemmene bryr seg også om trygge skoleveier for barna og gode forhold for gående og syklende i lokalmiljøet sitt. Dette henger sammen med at våre medlemmer både kjører, bruker kollektivt, går og sykler. Medlemsundersøkelser viser at 40 prosent av NAF-medlemmene sykler til jobb ukentlig. Vi synes det er naturlig at vi støtter opp om medlemmet uansett hvilket transportmiddel som brukes.

3: Hvorfor snakker NAF om elbil, sykkel og kollektivtransport, når medlemmene vil at NAF skal kjempe for den vanlige og tradisjonelle bilen og bilisten?

NAF snakker aller mest om bil og bilkjøring, men medlemsundersøkelser viser at NAF-medlemmene ønsker at NAF også skal jobbe for et bedre kollektivtilbud. Veivedlikehold er svært viktig for medlemmene våre, hvor hele 79 % sier at vi må jobbe videre med det. Samtidig sier 70 % av våre medlemmer at vi også må jobbe for bedre kollektivtransport. Da svarer vi på disse kravene fra medlemmene. Dessuten er samfunnet i rask endring. Flere og flere flytter til byene, og siden politikerne har bestemt at  selv om det blir flere folk skal det ikke bli flere biler, må vi kjempe for at medlemmene våre får et annet effektivt transporttilbud slik at hverdagen skal gå i hop. Det er for eksempel bare 12 % av NAF-medlemmene som sier at vi ikke skal jobbe med sykkelrelaterte tema.

For å få til en konstruktiv debatt som fører til gode løsninger for så mange som mulig, må man ut av skyttergravene. NAF skal ikke kun kjempe for bilen som eneste transportmiddel og eneste løsning. Vi er nødt til å se alt i sammenheng. Dette er sant uansett om vi snakker om avgifter, type drivstoff, innfartsparkeringer, gode kollektivløsninger og sikre veier eller gangveier og sykkelfelt.

4: Er NAF for eller mot bomringer rundt byene?

Vi er mot.

NAF mener at finansiering av transportsystemer skal gå over skatteseddelen. Skatten justeres etter hvilken betalingsevne man har, og er dermed mer rettferdig.

5: Er NAF for eller mot høyere avgifter på biler for folk flest?

Vi er mot.

Vi har jobbet mye med bilavgifter de siste årene. Målet vårt er at nyere, sikrere og mer utslippsvennlige biler må bli rimelige for folk å skaffe seg. Vi er ikke opptatt av hva slags teknologi bilen har, men den skal forurense minst mulig. Lave utslipp betyr også mindre grunn for politikerne til å innføre ekstra avgifter. Vi har også mål om at bilene skal være mest mulig trafikksikre. De siste årene har bilavgiftene blitt redusert med omtrent 60.000 kroner pr. bil i gjennomsnitt. Det er vi fornøyde med, men vi jobber fortsatt for å få kjøpsavgiftene enda lavere og for at vrakpanten skal økes betraktelig.

6: Hva har NAF gjort for billigere biler de siste årene?


NAF har vært en pådriver for lavere bilavgifter i mange år. Vi har jobbet for at det er bilens utslipp som skal bestemme kjøpsavgiften, ikke motorkraften eller bilens vekt. Dette har vi nådd frem med, og avgiften på nye biler er i snitt redusert med 60 000 kroner de siste årene. Det har skjedd ved at avgift på slagvolum og avgiften på hestekrefter er fjernet. I tillegg er vektavgiften redusert. Fordi avgiften på CO2-utslipp er gradert, vil alltid den mest utslippsgjerrige bilen av hver biltype være den billigste.  Dessuten har vi fått redusert omregistreringsavgiften kraftig, men den ønsker vi enda lenger ned. Og vi jobber videre med å få økt vrakpanten.

7: Hva gjør NAF for å tale medlemmenes sak blant politikerne, utenom å være på TV eller i avisene?


NAF er jevnlig i møter med politikerne både nasjonalt og lokalt. Mange av disse møtene der vi representerer medlemmene skjer uten medias søkelys.

Der legger vi frem ulike problemstillinger og foreslår løsninger. For eksempel jobber vi kontinuerlig med å bedre bilavgiftsystemet og vi har også lagt frem forslag til hvordan bompenger kan fases ut. I tillegg svarer vi selvfølgelig på høringer og er i mange møter med byråkratiet og fagmiljøer for å gjøre vårt syn kjent også i de kretsene. Vår påstand er at politikerne er avhengig av innspill fra NAF slik at de skal ta de rette veivalgene. Vi opplever å bli lyttet til og at vi har godt gjennomslag, men når det gjelder  for eksempel bompengefinansiering er det i dag et altfor stort flertall å kjempe mot.

8: Jeg har veihjelp på forsikringen, tar EU-kontroll på et lokalt verksted og kjøper billige vindusviskere et annet sted. Hvorfor skal jeg være medlem i NAF?

Som NAF-medlem får du hjelp langs veien uansett om du kjører egen, leid, eller lånt bil. Sitter du på, får du også hjelp. Andre aktører tilbyr gjerne veihjelp knyttet til kjøretøyet.

Vi stiller ingen spørsmål, men hjelper deg som medlem i Norge eller andre steder i verden der våre søsterorganisasjoner er representert.

EU-kontrollen er billigere på NAF-sentrene for medlemmer, og NAF har i tillegg svært lang erfaring med EU-kontroller. NAF tilbyr ulike biltester, blant annet omfattende tester hvis du skal kjøpe eller selge bruktbil. Disse testene – til medlemsrabatt, er et godt kjøps- og salgsargument. NAF har et omfattende fordelsprogram. Ved å sette seg inn i fordelene kan du spare penger enten det gjelder bilhold eller overnatting når du er på tur.

9: Jeg er avhengig av å kjøre bil inn til byen hver dag. Vil NAF kjempe for meg?

Ja. Noen av oss må kjøre bil. Ingen av oss liker å stå i kø eller betale bompenger når vi skal inn til byen. Likevel er dette hverdagen for mange. I byene er det mange som kjører i rushen hver dag og betaler dyrt for det. Tenk om flere hadde gode alternativer, som tok dem raskt frem og tilbake til jobb! Da ville det blitt bedre plass på veiene til de som virkelig MÅ kjøre, eller til unntakene der bilen er det mest praktiske.

I byene vokser befolkningen raskt. Dersom alle skulle kjøre hver dag, måtte vi ha «amerikanske» tilstander i byene, og det ville vært enda mer kø. Derfor jobber også vi for at flere av de som kjører i dag, skal ha gode alternativer.

Myndighetene må bygge et godt og effektivt kollektivsystem, de må bygge innfartsparkeringer og de må gjøre det trygt å gå og sykle. Da kan flere velge å sette fra seg bilen om de ikke MÅ kjøre. Vinn-vinn. 

I tillegg jobber vi for at staten skal ta en større del av regningen når kollektivtransport skal bygges ut i byene. Det er feil at samfunnet gjør seg avhengig av at bompenger skal finansiere disse nødvendige utbyggingene. Dette er et viktig politisk poeng for oss. Vi mener at enkelte avgifter, som rushtidsavgift, kan være med å regulere trafikkstrømmen, men at dette ikke må komme på toppen av avgifter som skal finansiere vei- og byutvikling.

10: Jeg kjører ikke så mye bil annet enn ferier og i helgene, men sykler, går og tar kollektivt. Hvorfor skal jeg være medlem i NAF?

NAF kjemper for at det skal være enkelt for deg å komme deg dit du vil, uansett hvordan du beveger deg. Når vi har deg som medlem på laget får vi større gjennomslagskraft hos myndigheter og politikere. Uansett om du kjører mye eller lite, ønsker du en sikker bil til en overkommelig pris når du kjører. NAF ser på hva du har behov for når du flytter deg fra A til B, uansett om det skjer med bil, kollektiv, elsykkel, sykkel eller til fots. Vi jobber strategisk med trafikksikkerhet i samarbeid med myndigheter og andre organisasjoner for å få ned ulykkestallene. Og våre frivillige er tilstede i mange lokalmiljø der vi jobber med barnehager, skoler og arbeidsplasser for at flest mulig skal kunne ferdes trygt i hverdagen. Derfor trenger vi deg som medlem for å gi oss enda mer gjennomslagskraft.