Det er skolestart igjen, og tusenvis av små og store skolebarn skal snart ta seg til og fra skolen. Som ledd i en større nasjonal undersøkelse har NAF undersøkt hvordan foreldre opplever sikkerheten på barnas skolevei. Hele 32 prosent av foreldrene mener skoleveien til barna er utrygg.

 – At hver tredje forelder mener trafikksikkerheten på skoleveien er et problem er alt for mange, sier Tom Wiktorin, leder i NAF-avdeling Øvre Østfold.

Trafikkfarlig skoleskyss

Bilkjøring langs skoleveien er den desidert største trusselen for gående og syklende barn. En av fire av foreldrene mener at det å skysse barna til skolen kan skape trafikkfarlige situasjoner.

 – Her ligger det jo litt av et paradoks. Når så mange opplever bilkjøring langs skoleveien som et potensielt faremoment for gående og syklende barn, kan det hende at de selv også velger å kjøre barna til skolen. Det gjør forholdene langs veien enda farligere, mener Wiktorin.

Funnene i NAFs undersøkelse viser at skolevei fortsatt er en stor utfordring. Det trengs et krafttak for å gjøre skoleveiene tryggere.

Flere nødvendige tiltak

Mye kan gjøres for å bedre forholdene langs landets skoleveier. Fortau er et konkret og svært effektivt trafikksikkerhetstiltak. En av tre foreldre opplyser at skoleveien til barna mangler fortau. Fortau skiller myke og harde trafikanter og minimerer risikoen for ulykker. I tillegg kan bedre veivedlikehold, bedre kryssløsninger og ryddet sideterreng gi bedre trafikksikkerhet for skolebarn som går og sykler.

 

Samtidig må man sørge for å gi barn kunnskap om trafikksikkerhet fra de er små. Det ansvaret ligger både hos foreldrene og de enkelte skolene.

– NAF har tidligere anbefalt at barn, sammen med foresatte eller andre voksne, begynner å sykle så tidlig som mulig. Når så barnet begynner å sykle alene, har det forhåpentligvis trent på skoleveien sammen med voksne, sier Wiktorin.

Bare halvparten lar barna gå eller sykle til skolen

Kunnskapen om hvordan man opptre sikkert i trafikken er vanskelig å tilegne seg når bare 51 prosent velger å la barna gå eller sykle til skolen.

NAF har også anbefalt at de voksne på skolen planlegger gå- eller sykkelgrupper hvor foreldre rullerer på å følge egne og andres barn til skolen.

Utdanningsdirektoratet foreslo i juni å endre forskriften til opplæringsloven slik at skolene ikke kan nekte elever å sykle til skolen før de når en gitt alder eller et gitt klassetrinn.

 – Dette er en forskriftsendring vi er positive til. Når foreldrene får bestemme om barna får sykle, vil det kunne føre til at flere barn sykler til og fra skolen. Da blir det samtidig færre som skysser barna med bil, og kombinert med bedre og tryggere skolevei vil vi da ha kommet langt i å minimere ulykkesrisiko, avslutter Wiktorin.

For nærmere opplysninger:

Tom Wiktorin, tlf. 938 77 700–naf@naf-ostfold.no