Utdanningsdirektoratet har lagt frem et forslag til ny læreplan i kroppsøving, og der er trafikk- og sykkelopplæring tatt ut. NAF forventer det motsatte, nemlig at trafikkopplæringen skal styrkes betydelig. I over 50 år har NAFs frivillige og tillitsvalgte arrangert sykkelprøver, noe som gir en tidlig innsats for trafikksikkerhet blant barn og ungdom. Det er noe av det mest givende og nyttige vi gjør.

Sykkelopplæring gir direkte resultater i form av barn som er tryggere og bedre forberedt til å ferdes trygt i trafikken. I vårt opplæringsprogram, Sikker på Sykkel, får barna trening i både praktiske og teoretiske ferdigheter, og lærer å mestre sykkelen i ulike situasjoner. Dette er i tråd med dagens kompetansemål der elevene skal lære å følge trafikkregler for fotgjengere og syklister innen 4. trinn, praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel innen 7. trinn, samt gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker innen 10. trinn.

Vi blir derfor overrasket og forbauset over at Utdanningsdirektoratet velger å ta dette ut fra ny læreplan om kroppsøving. NAF hadde forventet at Utdanningsdirektoratet hadde forstått sitt ansvar i arbeidet for visjonen om at ingen skal bli hardt skadd eller drept i trafikken, og fulgte opp Stortinget og regjeringens tydelige vedtak og signaler om å styrke barnas kompetanse i trafikksikker atferd. Myndighetene har gitt grunnskolen et ansvar for å redusere risikoen for skadde barn i trafikken. Dagens kompetansemål i grunnskolen skal sikre barnas kunnskaper og ferdigheter som gående og syklende.

I fjor lanserte også regjeringen «Barnas transportplan». Rett og slett en plan for fremtidens trafikanter som KrF var en sterk pådriver for å få på plass. Det skal legges til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen. Trafikksikkerheten skal styrkes og kunnskapen om trafikksikkerhet skal økes i barnehage og skole. Det skal legges større vekt på hensynet til barn og unge i planlegging av transportsystemet, både nasjonalt, regionalt og lokalt, er tiltak regjeringen trekker frem.

Da er det ganske utrolig at direktoratet går i motsatt retning og fjerner kompetansemål for trafikk- og sykkelopplæring. NAF mener at selv en videreføring av gjeldende kompetansemål ville vært en skuffelse, arbeidet må styrkes. Vi håper dette er en stor glipp fra Utdanningsdirektoratet sin side som blir rettet opp.