Høring: Handlingsprogram for økt byliv i Oslo

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en forbruker- og interesseorganisasjon som representerer over 500 000 medlemmer. NAFs lokalavdeling i Oslo har 53 000 medlemmer. Denne høringsuttalelsen er en felles uttalelse fra NAF sentralt og NAF avd. Oslo og Omegn

Det er et overordnet mål for NAF å være en aktiv pådriver for utvikling av et transportsystem som tilfredsstiller enkeltindividets behov for mobilitet, og samtidig ivaretar fellesskapets krav til miljø og sikkerhet. NAF stiller seg positive til et mål om økt byliv, og er opptatt av at dette skal skje på en måte som ivaretar mobiliteten til de som bruker Oslo sentrum. Det betinger at tiltakene må være effektive samtidig som våre medlemmer sikres fremkommelighet uten urimelige kostnader.

Våre kommentarer kommer til å henvende seg til de generelle prinsipper bak tiltakspakken og klasser av tiltak, og ikke lokale utslag av den overordnede strategien. Det er viktig å huske at mobilitet er et gode. Sånn sett er det positivt at mobilitet er et eget fokusområde i planen. NAF vil likevel påpeke at mobilitet er noe som må omfatte alle trafikantgrupper. Det er viktig at man legger til rette for et transportsystem basert på variert tilbud, der det er lett å bytte mellom transportmidler.

NAF savner en grundigere behandling av hvordan man skal få redusert veksten i næringstransporten. Dette kan blant annet gjøres ved å effektivisere logistikken og tilrettelegge for utvidet samkjøring av varer og tjenester til og fra og i Oslo sentrum. Oslo har vedtatt en reduksjon i trafikkbruken som i sin totalitet også inkluderer næringstransporten. NAF vil påpeke at det er viktig at den vedtatte reduksjonen i biltrafikken ikke betyr at en reduksjon i person-transporten også skal kompensere for en økning i næringstransport. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med området som ligger innenfor økt byliv, og dermed bilfritt byliv. I den forbindelse ønsker vi også en tydeliggjøring av hva man mener med nytekningen i mobilitet.

Vi savner også tiltak for hvordan legge til rette for at håndverkere skal kunne komme til og fra området og bevege seg i området. Her må det utvikles en fornuftig prispolitikk for denne målgruppen, med mulighet for lengre parkeringsperioder når dette er nødvendig. Likeledes må det ved fysisk stenging av gater gjøre det mulig for utvalgt vare- og næringstransport å kunne passere disse hindringene på en enkel måte.

Det er viktig at kommunen i dette arbeidet legger til rette for en digital parkeringsstrategi som gir økt utnyttelse av de parkeringsarealene som er tilgjengelige for alle målgrupper. Utredningsarbeidet som kommunen har satt i gang på dette området må ikke forsinkes.

Vi savner en enhetlig løsning på hvordan alle målgrupper ikke bare skal komme seg til delområdene, men også hvordan de skal kunne bevege seg innen hvert av delområdene. Dette gjelder spesielt dem som ikke får dekket sine mobilitetsbehov gjennom gange og sykling, så som de med funksjonshemninger og eldre. Det er positivt at man vil tilby miljøvennlig fergetrafikk mellom delområdene. Vi håper at kommunen ikke vil vente til etter 2019 med å få realisert deler av dette sesongtilbudet.

Det er positivt at handlingsprogrammet har som strategi å fremme utvikling av et komplett nettverk av byliv med ambisjon å forbedre infrastrukturen mellom øst og nord, og se dette i sammenheng med det gode tilbudet mellom øst og vest.

Under ønsket byliv skrives det at det er ønskelig å omdisponere arealer tidligere forbeholdt motorisert transport til «arealer for folk». NAF er enig i at dette kan være et ledd i økt byliv, men det betinger at det foreligger en klar plan for bruk av de omdisponerte arealene umiddelbart ved omdisponeringen. NAF er bekymret for at deler av byområdene blir liggende «kalde» dersom ikke utearealene tilrettelegges for handel, servering, kulturtilbud eller andre aktiviteter som gjør at folk trekker til områdene. I forbindelse med de store sesongvariasjonene i vær og bruk av utearealer i Norge vil NAF derfor anmode kommunen om å vurdere en større grad av årstidstilpasning i bruken av offentlige arealer. Eksempel på dette er å få flere gater med uteservering i sommersesongen på linje med det som gjøres på Karl Johan, sammen med tilbakeføring til opprinnelig bruk i vinterhalvåret. Det er viktig at folk ser en tydelig korrespondanse mellom fjerning av arealer tidligere forbeholdt motorisert transport, også når det gjelder parkeringsplasser, og ny bruk for å øke aksepten for slike endringer. I de tilfelle arealbruk betyr fjerning av beboerparkering, må dette løses på en fleksibel og tilfredsstillende måte som sikrer at de som trenger å ha en bil også har mulighet til å la denne stå i rimelig avstand til hjemmet.


Vi takker for at vi fikk anledning til å uttale oss.

 Med vennlig hilsen,    

 Christina T. Apuzzo                             Terje A. Bjørnstad
 Politisk rådgiver                                   Rolv Bjørn Jernskau
  NAF                                                     Politikk og Samferdselsgruppen
                                                              NAF avd. Oslo og Omegn