70 prosent færre barn er påkjørt ved skolen, varsler TØI i en ny undersøkelse. Likevel ønsker byrådet i Oslo å etablere 420 nye fartsdumper i Oslo. NAF Oslo og omegn mener det må velges andre løsninger for å bedre trafikksikkerheten.

Statens Vegvesen peker på god tilrettelegging ved skolene som en viktig grunn til nedgangen i ulykkestallene, både trafikalt og med opplæring i trafikksikkerhet.  Å ha god trafikksikkerhet ved skolene, er noe NAF er svært opptatt av. Gjennom NAFFENs Trafikkboks som deles ut i mange norske barnehager, og gjennom «sikker på sykkel», der over 40 000 barn i Norge i år deltok i 2018, arbeider vi aktivt for bedre trafikksikkerhet for barn og unge.                                                                                          

Vi vil følge prøveprosjektene med Hjertesoner (Bilfrie soner rundt skolene) med stor interesse fremover.  NAF Oslo og Omegn mener likevel det må være mulig å sikre god fremkommelighet i byen.   

Vi er urolige over etableringen av så mange fartsdumper, innsnevringer i veibanen, reduserte fartsgrenser og opphøyede fotgjengerfelt over hele byen som vil gi dårligere fremkommelighet.  Vi mener det må være mulig å se på andre tiltak for å fremme trafikksikkerheten. I en by med mange reiseformer må vi få til å fungere sammen.         

Fartsdumper er problematiske med tanke på brøyting om vinteren, og fremkommelighet for utrykningskjøretøy hele året. Vi ser også at mange busser har problemer med å komme seg gjennom gater med mange fartsdumper allerede, og frykter for rutetider og punktlighet med 420 nye fartsdumper i Oslo.                                                                                                                                

NAF Oslo og omegn oppfordrer til å tenke på bruk av teknologi for å bedre trafikksikkerheten i Oslo. Å øke bruken av veikameraer eller gjennomsnittsmålinger, kan få farten ned uten å gi skade på busser og utrykningskjøretøy.   

I følge Ruter ønsker ikke de fartsdumper i kollektivt traseer, men kan akseptere fartsputer.   

Brann og Redningsetaten (BRE) har så langt vi kjenner foreløpig ikke uttalt seg, men vi tror heller ikke de er begeistret for Byrådets «hastighetsbegrensninger» Når Bymiljøetaten har et budsjett på hele 58 millioner kroner for nye fartsdumper, bør det være rom for å tenke nytt for å bedre sikkerheten.

Som et eksempel skal det bare i Bydel Sagene komme 23 nye fartsdumper og 2 opphøyede gangfelt! Vi mener det er underlig å velge ett virkemiddel for alle ulike situasjoner. Her må en bredere tilnærming til. 

NAF Oslo og Omegn har pr. dato 50.000 medlemmer i Oslo og Omegn, og vil i vår medlemsundersøkelse i 2019 be om innspill fra våre medlemmer når det gjelder trafikksikkerhet. Selv om mange i Oslo ikke har bil, er det fortsatt mange som har det. Og det må være mulig for alle trafikanter å ta seg frem i byen vår!

 

Terje A. Bjørnstad.                                                                                                      

NAF Oslo og Omegn                                                                                            Politikk og Samferdsel

 

FOTO: NAF Media Oslo og omegn