Medlemsundersøkelse for NAF Oslo og Omegn:

Vi trenger din hjelp i mars/april -svar på undersøkelsen

NAF gjennomfører annen hvert år en landsoppfattende trafikantundersøkelse. Dette gir NAF kunnskap på mange områder hva som er viktig for trafikantene og våre medlemmer på landsbasis.

NAF Oslo og Omegns har lenge følt behovet for å få gjennomført en mer omfattende medlemsundersøkelse innen området politikk og samferdsel for bare Oslo by og stor Oslo.

Vi er stolt av at nå har vi endelig greidd å komme på banen. Vi er gang med arbeidet, i samarbeid med TNS Gallup, å lage en markedsundersøkelse blant alle NAF Oslo og Omegns mange medlemmer. Alle svar vil behandles konfidensielt.

Vi trenger din velvilje og hjelp for å kunne lykkes.  Bruk kun 8-10 minutter av din tid til å svare når du får mailen i mars/april. Kan hende du er en av de heldige 30 vinner som vinner gavekort verdi  på 500 eller 1000 kr ved å svare!


Vi er opptatt å få vite hva du mener er utfordringene for trafikanter i Oslo mht. transportbehov og mobilitet *(hverdagsreisen) i de neste 2-5 årene. Utfordringer er bl.a. parkering, luftforurensing, bompenger/veiprising, poltikk og bildeling/bilkollektiv.
Like viktig er også hvordan er din ‘hverdagsreiser’, få mer kunnskap om deg som medlem og hvilke politiske og samferdsel saker vi må prioritere mot byrådet og Oslos politikkere.

 

* Med ‘hverdagsreiser’ tenker vi på de reisene du foretar deg til dine daglige gjøremål, som

reiser frem og tilbake til jobb, transport av barn til og fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter, handel etc.