Norges Automobil-Forbund (NAF), Bilimportørenes Landsforening (BIL) og Norges Bilbransjeforbund (NBF) har lagt fram et felles forslag til hvordan bilavgiftene må være for å nå klimamål og nullvisjon.

Det er historisk at organisasjonene for forbrukerne, importørene og forhandlerne går sammen om et felles forslag til bilavgifter.

Bilavgiftenes bidrag til samfunnsutviklingen. Det er tre sentrale områder der bilavgiftene kan løse viktige samfunnsmessige utfordringer: miljø og klima, trafikksikkerhet og økonomi. De totale klimautslippene fra transportsektoren må reduseres i henhold til Klimaforliket, uten at det går utover mobiliteten. I 2020 skal gjennomsnittlig utslipp av CO2 være 85 gram per kilometer for nye biler. Dette er et ambisiøst mål.

Bilavgiftene må også premiere sikkerhet slik at Norge når nullvisjonen, dvs. at vi får et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. Samtidig må avgiftsnivået for bil ned, slik at det blir rimeligere å kjøpe og eie bil.

 For å nå disse målene må kraftige virkemidler tas i bruk.

 Følgende tiltak er viktige for å nå målene innen miljø, klima, trafikksikkerhet og økonomi:

  • Det samlede avgiftsnivået for bil bør reduseres, med vekt på kjøps- og eieavgiftene.
  • Utskiftningen av bilparken må økes betraktelig. Eldre biler må fases ut gjennom å gjøre det billigere å kjøpe ny bil med lave utslipp og høyere sikkerhetsnivå. Vi står foran en teknologisk revolusjon de neste ti årene.
  • Ny teknologi må fases inn raskere enn i dag. Salget av null- og lavutslippsbiler må økes betraktelig fram mot 2020. Dette vil føre til lavere inntekter fra engangsavgiften.
  • Innføring av avgifter og moms for nullutslippsbiler kan tidligst komme i 2020, og/eller når vi har nådd henholdsvis 50 000 el- og hydrogenbiler.
  • Utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff og teknologi er viktig.
  • Årsavgiften må reduseres betraktelig og gjøres mer fleksibel.
  • Omregistreringsavgiften bør reduseres ytterligere.
  • Vrakpanten må økes.
  • Bompenger må vurderes i sammenheng med andre bilrelaterte avgifter.
  • Engangsavgiften må refunderes ved eksport av brukte biler fra Norge.