Kommunestyrene rundt Oslo skal behandle og debattere Oslopakke 3 og nytt trafikantbetalingssystem og nye bomsnitt (et bomsnitt er et betalingspunkt langs veien).

De fire lokalavdelingene i NAF i Osloregionen har gått sammen om et brev til samtlige berørte kommunestyrer, samt bystyret i Oslo og Akershus fylkeskommune, og ønsker å komme med sine kommentarer:

«Vi sender dette brevet fordi vi har funnet det vanskelig å delta i prosessene opp mot den forestående behandlingen. Prosessene er opplevd som lukkede da høringene har vært forbeholdt forvaltningen. Berørte brukergrupper er ikke innbudt til å komme med sine syn underveis.» heter det blant annet i brevet.

Last ned brev fra NAF til kommunestyrene

Smerteterskelen er nådd

NAFs lokalavdelinger oppfordrer kommunestyrene til å spille på lag med befolkningen, og påpeker at smerteterskelen er nådd for mange trafikanter.

I brevet påpeker lokalavdelingene blant annet at:

  • Det er et offentlig ansvar å finansiere et fungerende transportsystem gjennom skattesystemet fremfor å legge finansieringen over på den enkelte bruker.
  • Køprising kan brukes som virkemiddel for å dempe problemene i rushtiden, men det skal ikke komme på toppen av generell bompengeinnkreving
  • Større miljødifferensiering enn det som er foreslått i Osloplakke 3, med fem inndelinger for personbiler.
  • Det er feil å ha flere avgiftssystemer gående parallellt.
  • Befolkningen må få tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg nye avgiftssystemer.
  • Det må lages fritaksløsninger for beboere nær et bomsnitt.
  • Det må settes av tilstrekkelig med arealer til innfartsparkeringer nær kollektivknutepunkter i hele Akershus.
  • Informasjonsopplegget fram mot endringene i 2019 må være omfattende og tydelig.

Last ned og les brevet!

Hva mener du? Lokalavdelingene har fått mange henvendelser og spørsmål fra sine medlemmer, og med dette brevet til kommunstyrene formidler NAF i Oslo og omegn, Nedre Romerike, Follo og Asker og Bærum sitt syn på Oslopakke 3 og de varslede omleggingene av avgiftssystemene i regionen.

Du kan klikke på linken her på siden og laste ned brevet.

Last ned brev fra NAF til kommunestyrene

 

 Foto: Bil 24

.