Avdelingens leder tar pulsen på lokalmiljø utfordringene.

Bompenger

I dag brukes bompenger til to ting: Ta inn penger, og få ned trafikken. Jo mer man lykkes med det ene, jo mindre lykkes man med det andre. Det er ikke bærekraftig, fordi det betyr at stadig færre bilister skal betale stadig mer. Politikerne i Oslo bør derfor gå i bresjen for å erstatte bompenger i Oslo med et mer framtidsrettet opplegg. I et framtidig system må regulering av trafikk holdes helt adskilt fra finansiering av samferdselstiltak.

Miljø

Støv fra motorveier er helseskadelig for de som bor langs veiene. NAF Oslo og Omegn mener at det må bli slutt på at personbiler utsettes for miljøfartsgrenser, så lenge det er tungtrafikken som står for en stor andel av både støvdannelse og -oppvirvling. Oslo kommune bør ha en mye større offensiv for å vaske gatene, for å redusere støvproblemet.

Sykkelopplæring

NAF har en lang tradisjon med arbeid for trafikksikkerhet og med sykkelopplæring for barn. I samarbeid med www.sykkeldyktig.no  (Sikker på sykkel) der NAF er partner, er opplæring i bruk av sykkel en del av tilbudet til skolene. Her savner vi engasjement fra kommunens side for å bedre opplæring av barn og unge på sykkel.

Det står ikke mye om trafikkopplæring i læreplanene. Skolene kan prioritere det selv, men i Oslo kommune har man for eksempel sluttet med egne lærere som trafikkansvarlige etter at ny læreplan kom på plass. Oslo kommune bør jobbe for at opplæring på sykkel og sparkesykkel kommer inn i lærerplanene igjen.

CO2-frie soner

Oslo kommune uttreder nå CO2-frie soner. NAF Oslo og Omegn mener CO2-frie soner er tiltak som vil skape store overgangsutfordringer for både fastboende og tilreisende. Elbilsalget er så stort i Oslo at Oslo sannsynligvis er en av de kommunene i landet som raskest kutter utslipp fra personbilsektoren. Elbilsalget er med andre ord så stort at CO2-kuttene går nå raskere enn det slike klimasoner i alle tilfeller vil bidra til.

Beboerparkering

Siden beboerparkering ble innført er det nå solgt langt flere plasser enn hva som er tilgjengelige. Et stort antall av plassene er overført til bildelingsplasser, i tillegg er også mange plasser fjernet for å anlegge sykkelfelt. Dette gir mange utfordringer for de ca. 32 000 som har betalt for beboerparkering hvor nå kun ca. 26 000 plasser er tilgjengelig.

Mer innfartsparkering

I dag ser vi at biltrafikken inn i byene er oppe på pre korona-nivå, mens kollektivtrafikken ikke er det. Oslo og Akershus bør gå sammen om å etablere en strategi for flere innfartsparkeringer (pendlerparkeringsplasser) rundt kollektivholdeplasser, slik at bilens fleksibilitet kombineres med kollektivtrafikkens egenskaper til å ta unna volum.

Fleksible periodebilletter

Det er mange som viderefører hjemmekontorordningen et par dager i uken og pendler inn og ut av Oslo de øvrige dagene. Dette er sannsynligvis en viktig årsak til at kollektivtrafikken opplever nedgang, mens personbiltrafikken er oppe igjen på nivået før korona. Oslo bør ta initiativ til billetter som gjør det lønnsomt også for de som pendler noen dager i uken.

NAF sin løsning på dette er det som kalles «fleksible periodebilletter», altså at du kun betaler for de reisene du faktisk foretar deg. Dette må på plass raskt, både for Ruter og for jernbane.

Veiutbygning

NAF Oslo og Omegn forventer at man fortsetter å bygge ut veinettet i og rundt Oslo, dette vil på sikt gi færre biler i sentrumsnære områder.

Med vennlig hilsen 

NAF Oslo og Omegn

Henning Gundersen
      Styreleder

 

Foto: NAF