Hver dag reiser mere en to og en halv million nordmenn til og fra jobb, innom barnehager eller skolen, butikken, fotballtreningen og korpsøvelsen. Hverdagsreisen skal koste oss minst mulig – av tid, bekymringer og penger. Det er bra for deg. Men våre hverdagsreiser skal også koste felleskapet minst mulig – av kø, forurensninger og ulykker. Det er bra for oss alle.

I NAF er vi over 505 000 mennesker som hver dag reiser til og fra. Vi forventer at samfunnet legger bedre til rette for oss. Togene må gå oftere for flere, veier må bygges. Og vedlikeholdes for å unngå kø og ulykker, og det må være mulig å sykle til jobb uten fare for eget liv. For å nevne noe. Skal vi tro norske politikere, er det ingen som har brukt så mye på samferdsel noensinne. Det er kanskje sant. Det er heller ingen politikere som har hatt så mye og bruke noensinne.

                                       En enklere hverdagsreise!

NAF skal tale trafikantenes sak enten de er fotgjengere, syklister, kollektivreisende eller bilister. I NAF av Oslo og Omegn er vi 54 000 medlemmer som alle er trafikanter med ulike behov for sine hverdagsreiser. Uansett hvilken reisemåte vi bruker til og fra våre hverdagslige gjøremål, så ønsker vi at dette skal skje på en trygg og raskest mulig måte. Vi ønsker ikke at dagene skal forsvinne bort i venting eller kø, ei heller oppleve trafikkfarlige situasjoner. Tid og trygghet betyr veldig mye for oss alle.

De fleste medlemmene i NAF har bilen som grunnlag for sitt medlemskap. Fortsatt er det bedre veier våre medlemmer vil at vi skal jobbe mest med. På en god nummer to kommer bedre kollektivtilbud. Over 140 000 av våre 500 000 medlemmer sier at de går eller sykler flere ganger i uken til og fra jobb, skole eller fritidsaktiviteter. NAF-medlemmer er med andre ord som et tverrsnitt av befolkningen.

                                            Innfartsparkering:

NAF avd Oslo og Omegn ser at fremtiden vil føre til trafikkaos i Oslo. En av løsningene vil være å bedre innfartsparkering for Osloregionen.  NAF sentralt har laget en løsning for innfartsparkeringer der man kan ta valget underveis til jobb i sentrum. Løsningen består av lett tilgjengelige parkeringsplasser langs hovedveiene inn mot bysentrum.

Langs veien er det skiltet med sanntidsinformasjon om hvor lang tid man bruker med bil kontra å sette den fra seg og ta en buss, eller tog hvor det er mulig, inn til sentrum. Det må være flere plasser å velge mellom slik at valgmulighetene blir gode.

Bussene må gå i egne kollektivfelt inn til byene for at det skal være et godt alternativ. Innfartsparkeringer skal også ha sykkelparkering. Vi ser imidlertid at tog og T-bane vil være best egnet i forhold til tetthet av bussene i rushtrafikken. Hva gjør alle bussene mellom rushtidene? Vi er også skeptisk til sikkerheten ved at mange står usikret i busser (inntil 94 personer i leddbuss).

                                          Trafikksikkerhet:

NAF Oslo og Omegn er opptatt av utbygging av gang og sykkelveier. Ved å bedre forholdene for syklister får man en gevinst med færre konflikter mot bilen, der det ofte ender med personskade som en konsekvens for syklisten. For bilføreren, inndragning av sertifikat uansett skyld.

At NAF snakker om andre transportmidler enn bil, er ikke nytt. Det nye er at det nå er vedtatt som en del av NAFs formålsparagraf. Vi står foran et spennende stortingsvalg til høsten, og NAF skal sørge for at politikerne forplikter seg på å gjøre folks hverdagsreise enklere.

I tillegg sier myndighetene at en del av veksten skal tas med sykkel og gange. Mener de alvor med dette, må satsingen komme nå. Et godt utbygd sykkelveinett er nøkkelen for å få til dette.

Trafikantenes behov er ulike og tiltakene varierer. Sykkel og kollektiv fungerer veldig godt i byområdene, mens veivedlikehold er nødvendig i distriktene. Målet til NAF er at alle skal ha en trygg, effektiv og miljøvennlig hverdagsreise.

NAF lokalavdeling Oslo og Omegn

 

Se link for forslag i Oslo – området:

https://www.naf.no/om-naf/naf-mener/nafs-forslag-til-ny-innfartsparkeringslosning