NAF Oslo og Omegn har vært en aktiv del i høringsnotatet som NAF sentralt sendte Oslo kommune, Bymiljøetaten, den 24. februar i år. 

Fakta om dieselforbud i Oslo

Forbudet mot dieselbiler i Oslo vil kun gjelde de dagene luftforurensningen er for høy i to dager eller mer, og settes kun inn som et akutt tiltak. Dieselbilen kan kjøre på de statlige veiene, som Ring 1 og Ring 3, samt alle hovedveiene gjennom Oslo, vil være unntatt.

Hva mener egentlig NAF Oslo og omegn om forbud mot dieselbiler?

NAF har stått tydelig på bilistenes side i denne saken. Vi mener vedtaket i Oslo vil kunne føre til mer kø på riksveiene.  Vi vet at noe må gjøres for å bedre byluften, men mener at dette er feil type fordi det er kortsiktig. NAF har påpekt at de største kildene til luftforurensning er skipstrafikken, tungtransport og  vedfyring. Når et slikt vedtak blir gjort uten å bli fulgt opp med kollektivsatsning, kan det føre til stor ulempe for trafikantene uten at luftkvaliteten blir veldig mye bedre.

Hva skal NAF Oslo og Omegn gjøre nå?

Nå som forbudet er vedtatt, er vår oppgave på vegne av medlemmene å påvirke politikerne til å følge opp forbudet med kollektivsatsning, innfartsparkering, sykkelinfrastruktur og andre tiltak som vi ha langvarig god virkning på miljøet. Vi vil også arbeide for at Euro 6-biler skal unntas forbudet i høringen om den endelige forskriften. Den vil bli gjeldende når det midlertidige forbudet går ut 16. mai 2016. 

Hva gjør NAF for deg som bileier?

NAF jobber langs to spor: Få på plass langsiktige løsninger i byene våre. Kø forurenser og mange byer er plaget med mye kø. Dette kan løses ved å få på plass innfartsparkeringer, bedre kollektivløsninger og økt satsning på sykkel. NAF er en pådriver for en mer helhetlig samferdselspolitikk der vei og kollektiv sees under ett.  Bilavgiftene må brukes slike at de bilene som slipper ut minst skal ha lavest avgift. NAF arbeider for at nullutslippsbiler og ladbare hybrider skal ha fordeler også etter 2017. Vi mener at vrakpanten bør økes slik at utskiftningen i bilparken går raskere.

Linker:

NAFs svar i sin helhet  "Høring -Forskrifter om midlertidige trafikkregulerende tiltak"  

Mer om forbudet- artikkel i Aftenposten

 

.