Resultatet av medlemsundersøkelsen

 • Generelt
 • NAF veihjelp, tester og EU-kontroll, bladet ‘Motor’, NAF Veibok og rabatter for bilhold er viktigste årsaker til medlemskap og vil også være det i de kommende 2-3 årene.
 • 58% holder seg oppdatert innenfor samferdsel og politikk i Oslo ved å lese medlemsbladet «Motor». Riksdekkende aviser og Aftenposten del 2 – Oslo by er ansett lite viktige som kilder til informasjon om temaet
 • 66% kjenner til at NAF nå jobber for alle trafikanter. Det er syklistene som har best kjennskap til endringen. Skiftet av innsatsområder svarer godt på ønsket fra medlemmene om økt fokus på transportløsninger for kollektiv og syklister

Hva ønsker medlemmene at NAF Oslo og Omegn skal jobbe for innen politikk og samferdsel:

 • Gode transportløsninger for kollektiv og fotgjengere er høyest prioritert. Hyppige avganger, lavere pris og kapasitet er høyeste prioritet for kollektiv
 • Syklister får flere og sammenhengende sykkelveier og at de må håndheve gjeldende trafikkregler på lik linje med bilister
 • Gratis kollektivtransport og forbud mot å kjøre tungtransport inn i sentrum oppfattes som de beste tiltakene som bør iverksettes for å redusere lokal forurensning

Andre viktige momenter i undersøkelsen:

 • Parkering er et lite problem.  84% benytter privat parkering og kun 13% er misfornøyd medløsningen der de bor
 • De er i liten grad opptatt av samkjøring og bildeling
 • Køprising er et polariserende tema blant medlemmene. Andelen som svarer ja til køprising er til sammen 49% mot andelen som svarer nei på 46%
 • Medlemmene ønsker ikke innføring av miljødifferensierte takster i bomringen
 • Hverdagsreisen: 68% benytter bil i sine hverdagsreiser, men kun 28% benytter bilen hver dag. 54% er fotgjengere på deler av sine hverdagsreiser, enten daglig eller flere ganger i uken og går vanligvis til/fra jobb/studier og i forbindelse med handel

Se hele medlemsundersøkelsen her.

Vi har ambisjoner på nyåret bla. å presentere undersøkelsen for Samferdsel og miljøkomiteen i Oslo og innkalle til informasjonsmøte i utvalgte bydeler hvor vi forventer at viktige aktører innen politikk og samferdsel deltar.

Vi kan analysere datamaterialet på alle de demografiske data gitt i «Appendix».

Har du spørsmål til undersøkelsen eller ønsker å gi oss ytterligere innspill/kommentarer, send oss noen ord på mailadresse oslo@naf.no