Økte bomstasjonsavgifter og nye bomstasjoner

Smerteterskelen ble passert med takstøkningen 1.10.17

Det er ikke tilfeldig at 3000 personer demonstrerte foran Stortinget første uken i november 2017, mot innføring av nye økte bomstasjonssatser fra 1.10.2017 og ikke minst innføring av 53 nye bomstasjoner fra 1.3.2019.

Disse ble godkjent av Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune på høsten 2017. Beslutningen innebærer å innføre 14 nye bomstasjoner ved Oslos bygrense fra Romerike og Follo, og at det innføres 39 nye bomstasjoner ved Ring 2 med armer mot Sinsen/Grefsen og Trosterud i Oslo. I tillegg bygges 20 eksisterende bomsnitt om for å kunne gjennomføre tovegs innkreving.

Tilbakemeldinger fra både medlemmer og ikke-medlemmer forteller oss at smerteterskelen ble passert med takstøkningen 1. oktober 2017. Økningen var voldsom og ga folk liten tid til å tilpasse seg i tide. Det tar tid å omstille seg til et nytt transportmiddelvalg og dermed en annen hverdagslogistikk.

Hva har politikerne besluttet, hva er NAF Oslo og Omegns syn og hva er viktig for oss fremover?

Hva har politikerne besluttet:

For politikerne er dette en nødvendig inntektskilde for finansiering av de store infrastrukturprosjektene i Oslopakke 3. Det betyr at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing; ofte omtalt som nullvekstmålet. Gjennom inngått bymiljøavtale og Oslopakke 3 samarbeider partene om så vel opplegg for å styre trafikkutviklingen som utbygging og finansiering av veg- og kollektivtrafikktiltak. Det skal bidra til å nå nullvekstmålet og sikre bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil.

De mener det er mer rettferdig fordi flere enn i dag berøres av det nye bompengesystemet og vil betale bompenger. I dag er det ca. 50 % av dagens bilturer i Oslo som krysser ett eller flere bomsnitt. Ved innføring av nye bomsnitt på bygrensen og en indre bomring i Oslo vil 76 % måtte betale.

Det er beregnet at takstsystemet og nye bomsnitt isolert sett bidrar til reduksjon i biltrafikken med 13-15 % over bomsnittene og ca. 10 % i hele Oslo. Videre er bidraget til reduksjon av klimagassutslipp fra biltrafikken beregnet til 20 % fra dagens nivå til 2020 og bedre luftkvalitet. Gjennomføring av avtalen er et sentralt tiltak i Oslos klimabudsjett.

Hovedelementene i avtalen er:

 •  Nye bomsnitt på bygrensen i nordøst og syd, og en ny indre bomring i Oslo (innenfor dagens Oslo ring «konsept Ring 2 med armer»)
 • Det etableres toveis innkreving i dagens Oslo ring og de nye snittene i Oslo innenfor Osloringen, og enveis innkreving på bygrensen
 • Takstene i Osloringen og den indre bomringen settes til halvparten av det de ville vært hvis det var enveis innkreving. Takstene i den indre ringen er lavere enn i Osloringen.

Prinsippet med halv takst av Osloringen på bygrensen videreføres.

 Takstene i indre ring skal tas opp til fornyet vurdering før innføringen av Trinn 3 (1.3.2020), og det er forutsatt at det foretas nye provenyberegninger på basis av det som nå er avtalt før innføring av Trinn 3.

Her er link til mer detaljert informasjon om nytt takstsystem og konsept for plassering av nye bomstasjoner Oslopakke 3 - nye bomsnitt langs Ring 2 med arner

Her er link til mer detaljert informasjon om plassering geografisk av hver ny bomstasjon

 Tilleggsavtale til revidert avtale for Oslopakke 3  Nytt takstsystem og konsept for plassering av nye bomstasjoner. 

NAF Oslo og Omegns syn:

Vi viser til informasjon sendt medlemmene rundt 17.november 2017. Det var vi som tok initiativ til et felles møte med NAF sentralt og de berørte de kommuner for å få presisert hva NAFs syn skal være i denne viktige saken, spesielt for bilisten. Brevet ble sendt til Niittedal kommune og de andre kommunene før deres behandling. Her er noen av hovedpunktene i brevet: Innspill til kommunestyresak om OP3.

 • Forundret over at det ble besluttet i denne viktige saken, ikke å invitere nærings- og interesseorganisasjoner til høring. Det er kun Oslo bystyre og berørte Akershus fylkeskommuner (Oppegård, Ski, Lørenskog, Nittedal og Bærum) som Statens vegvesen har involvert. Høringsfrist var før julen 2017.
 •  Det må være et offentlig ansvar å finansiere dette gjennom de midlene som tas inn gjennom det ordinære skattesystemet. Prisene tar ikke hensyn til inntekt og betalingsevne slik skattesystemet ellers er lagt opp til. Det vil alltid være noen som er helt avhengige av bilen i sin hverdag, uten at dette har noe med inntektsnivå å gjøre.   
 • Vi har gjennom flere år sett at biltrafikken går ned og kollektivbruken går opp i takt med at gode løsninger tilbys. NAF mener at ytterligere forbedringer av kollektivtilbudet er en bedre vei mot målet enn stadig økte avgifter på bilbruken. Dersom politikerne skyver folk unna seg ved å bruke unødig sterke virkemidler, så vil de miste aksept for tiltak som gjennomføres. Det vil ingen være tjent med.
 • Vi oppfordrer politikere og myndigheter til å spille på lag med befolkningen. Blant annet ber vi om at husholdninger nær bomsnitt som avskjærer dem fra dagligdagse, nødvendige reisemål – slik som skole, handelssenter eller servicefunksjoner – blir fritatt for å betale i det aktuelle bomsnittet. Dette lar seg teknisk gjennomføre, og er blitt gjort i bomsnitt knyttet til Miljøpakken i Trond-heim.
 •  NAF har pekt på behovet for styrket tilbud for innfartsparkering langs hovedveiene inn mot Oslo sentrum. For de fleste eksisterende anlegg ved kollektivknutepunkt i Akershus er parkeringskapasiteten sprengt. På kort og lang sikt må det sette av tilstrekkelig areal til dette formål ved holdeplasser og stasjoner i hele Akershus. Samtidig må man unngå konflikter mellom innfartsparkering og bymiljø i fylkets tettsteder. De bomsnitt som etableres må sees i sammenheng med grensene for Ruters ulike takstsoner, slik at det blir attraktivt for pendlere å sette fra seg bilen underveis mot hovedstaden (jfr. Rosenholm st.)

Hva er viktig for oss fremover:

 For NAF Oslo og Omegn blir det en prioritert oppgave i 2018 og ta denne saken opp med de lokale politikere og berørte kommunale etater i Oslo i hver en anledning, formelt og uformelt. Noen stikkord:

 • Finne tekniske løsning for husholdninger nær bomsnitt som avskjærer dem fra dagligdagse, nødvendige reisemål – slik som skole, handelssenter eller servicefunksjoner – blir fritatt for å betale i det aktuelle bomsnittet. Alternativt at bombrikken gir dem to timer og ikke 1 time før ny avgift påløper, eller annen rabatt på bombrikken.
 • Det er eksempler med undergraving av innfartsparkering for tog pendlere. Bane Nor fjerner 2322 gratisparkeringer i Oslo regionene iflg. Aftenposten 11.2.18.
 • Ved større revurderinger eller endringer av dagens system må man invitere nærings- og interesseorganisasjoner til høring, som f.eks revurdering av takstene i indre ring skal skje 1.3.20
 • Det er et stort paradoks i denne saken at politikerne på den ene siden planlegger flere grep for å tvinge/lokke fremfor å motivere/stimulere folk over på kollektiv, sykkel og gange, uten at det finnes gode nok alternativer. Hverdagsreisen blir dyre både mht økonomi og tiden det tar å reise.

I tillegg pågår det store tunnelarbeid i og rundt Oslo, som vil vare i flere år. Dette gir unormale lange køer på veiene og belastning på T-bane og jernbane. Det er langt frem til et godt nok kollektivtilbud i Oslo regionen.

 

Ilustrasjons foto: Vidar  RuudNTB SCANPIX