NAF Oslo og Omegn har levert tilsvar til Byrådet innen fristen 26.8.16.

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og hvordan den videre prosessen for arbeidet med revisjon av kommuneplanen er tenkt lagt opp.

Det var beroligende å se at dette dokumentet gjenspeilet en mye bedre realisme i de mange utfordinger og krevende oppgaver som byrådet må løse for å få en helhetlig klima- og miljøpolitikk i Oslo innen planperioden.

Det er et overordnet mål for NAF Oslo og Omegn å være en aktiv pådriver i Oslo for utvikling av et transportsystem som tilfredsstiller den enkelte trafikants behov for bærekraftig mobilitet og samtidig ivareta fellesskapets krav til miljø og sikkerhet.

Det er viktig at de beslutninger, tiltak, problemstillinger og løsninger som gjøres i Oslo innen klima- og miljøspørsmål, er bærekraftig også i fremtiden. Derfor kreves det at de meget sammensatte, komplekse og krevende utfordringene blir grundig analysert, bearbeidet og konsekvensvurdert.

Vi håper du tar deg tid til å lese vårt svar og vi mener at innspillene gitt under kapitlene

- Bilfritt sentrum
- Parkering generelt 
- Oslo sykkelstrategi

Dette viser at vi tar på alvor de utfordringer som de som bor i Oslo, spesielt innen Ring 1 og 2, vil møte på kort - og lang sikt som trafikanter. Enten man bruker bil, kollektivtilbudet, sykkel eller er gående.   

 Linker:

NAF Oslo og Omegns høringssvar 26.8.2016

Byrådets høringsutkast 24.6.2016