.

 Det beste til de minste sier NAF Familie

                                                   Aksjon skolestart 

Invitert og tilstede var 18 etater og organisasjoner som driver trafikksikkerhetsarbeid i Oslo.I tillegg var det 5 representanter fra Oslo Kommune Bymiljøetaten seksjon Trafikksikkerhet, som var arrangør.Fokus er først og fremst aksjon skolestart, men også annet trafikksikkerhetsarbeid som gjøres mot barn og unge i Oslo.

Utdanningsetaten

Informerte om at de siste års sommerskole har endret trafikkbilde ved at små barn er tilstede, også i skolens sommerferie. Det var ønskelig at politiet kunne ha et fokus rundt de stedene hvor sommerskolen avvikles.

Bymiljøetaten

Forvarsler 1. august alle impliserte parter om skolestart og skilter om skolestart blir satt opp. De endrer nå praksis ved utdeling av sine refleksvester og luer til etter høstferien, uke 41. Bakgrunnen er at så mye skjer ved skolestart og det er en stund til høstmørket faller på. Mange legger vesten til side også så lenge det er sommer og lyst.

De informerte også om et prøveprosjekt ved 2 skoler der en «App» som elevene kunne registrere hvordan de opplever skoleveien. «Appen» hadde også GPS slik at de kunne sammenfalle steder som ble meldt inn. Tanken var at dette skulle utvikles og innføres til alle 110 barneskolene i Oslo for deretter og ende opp i et kart der trafikkfarlige områder i forbindelse med skoleelever ville vises. Fullversjonen skal komme høsten 2014. De har en dialog gående med politiet om hvordan skolepatruljene skal opptre i forhold til biltrafikken og «Stopp for skolebarna».

Politiet

Stilte med representanter fra 5 ulike stasjoner i Oslo. De har gode erfaringer med sine kontroller i 2-3 uker rundt skolestart. I år ønsker de mer fokus på fartskontroller, men siden alle stasjoner ønsker det samme er det en resurssak i forhold til utstyr som er tilgjengelig. De har gode tilbakemeldinger på seniorgruppen i Politiet som går rundt i uniformer og viser sin tilstedeværelse.

FAU

Med sine 3 representanter fra ulike områder i Oslo pekte på problemene med droppsoner, særlig i Oslo Vest. Problemet er blitt større fordi skolens nedslagsfelt er øket. Skoler som er klassifisert som gåskoler har nå fått utvidet området så mye at det er elever utenfor gåsonen. De ble oppfordret til å kontakte boligsameier og butikker i nærheten. Eller aller best finne droppsoner innenfor gåsonen slik at elevene kan gå det siste stykke. Her gjelder det å påvirke foreldrenes adferdsmønster. Et viktig poeng for FAU, det er rektor som er ansvarlig for trafikksikkerheten rundt skolen og på skoleveien. Rektor kan ikke delegere ansvaret for det til FAU.

Trygg Trafikk

Informerte om hva de gjør og har fokus på. Det viktigste at de leder den nye Trafikksikkerhetsplanen i Oslo for 2015 – 2020. Her setter «alle» som jobber med trafikksikkerhet i Oslo sitt navn under. Men NAF manglet og spørsmålet kom fra politiet, hvorfor NAF ikke ville være med.

Pga alt fokus de mange ulike aktørene har mot skoleveien i Oslo har avdelingen valgt å sette sitt fokus mot refleksvester til barnehagene og sykkelopplæring og sykkelkonkurransen i Oslo skolene, i alt 110 barneskoler. Her kom Bymiljøetaten med et innspill om «Del veien kampanjen»  (se film nedenfor) hvor man skilter og tester hvordan det fungerer på Sørkedalsveien og Maridalsveien.

NAF Oslo og Omegn

Etterlyste felles kriterier for vurdering av «Trygg skolevei». Bakgrunnen var avdelingens undersøkelse i 2010 der vi fikk kritikk for vår undersøkelse på 2 skoler. Vi hadde skapt forventninger hos FAU og foreldre mot at de mange påpekte problemene kunne løses. Noe det ikke var mulighet for pga pengemangel. Det bør jo ikke forhindre at man kan ta en nøytral vurdering.