§ 1
Klubbens navn er NAF MC Aust-Agder

§ 2
Klubbens formål er å samle interesserte motorsyklister til å arbeide for økt trafikksikkerhet, ivareta medlemmenes interesser, samt yte dem bistand i spørsmål angående motorsykelisme.

§3
Klubbens vedtekter er underordnet vedtektene i Norges Automobil-Forbund.

§4
NAF MC klubben er underlagt NAF avdeling Aust-Agder
Medlemskap i NAF MC forutsetter gyldig medlemskap i Norges Automobil-Forbund.

§ 5
Klubben ledes av en styre bestående av leder og minst 4 styremedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år og leder velges for ett år.
Klubbens internettprofilering er til enhver tid underlagt NAFs sentrale regelverk for internettbruk. Styreledere til enhver tid ansvarlig redaktør.

§ 7
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og holdes senest tre uker før lokalavdelingens årsmøte. Det skal kalles inn til årsmøtet med minst tre ukers varsel. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap pr 31. desember, budsjett for kommende år, valg og innkomne saker. Innkomne saker skal skriftlig være styret i hende, minst to uker før årsmøtet. Årsmøtets saker avgjøres ved alminnelig flertall. Referat fra årsmøtet skal sendes NAF avdeling Aust-Agder samt NAF MC Koordinatoren i Norges Automobil- Forbund sentralt.

§ 8
Forslag til vedtektsendringer skal sendes MC komiteen sentralt for videre behandling.

§ 9
Ekstraordinært årsmøte kan med tre ukers varsel innkalles av styret, eller når minst en fjerdepart av medlemmene krever det. I sistnevnte tilfelle må det skriftlig meddeles styret hvilke saker som ønskes behandlet. Styret skal da kalle inn til ekstraordinært årsmøte, med angivelse av saker til behandling, innen en måned.