Vi innkaller til årsmøte NAF MC Trondheim 2017 i vårt klubblokale i Brålia.
Klubbhuset vårt er lokalisert her.

Saksliste:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsberetning 2016
4. Regnskap for 2016
5. Innkomne forslag
6. Budsjett for 2017
7. Valg

Last ned innkallingen her.

Forslag til årsmøtet skal være styret skriftlig i hende senest 2 uker før årsmøtet jfr. §6 i klubbens vedtekter

Kun medlemmer med gyldig medlemskap kan delta i debatt og avstemming på årsmøtet.

NAF MC Trondheim
Styret