§ 1

Klubbens navn er NAF MC ................

§ 2

Klubbens formål er å samle interesserte motorsyklister til å arbeide for økt trafikksikkerhet, ivareta medlemmenes interesser, samt yte dem bistand i spørsmål angående motorsyklisme.

§ 3

Klubbens vedtekter er underordnet vedtektene til Norges Automobil-Forbund.

§ 4

NAF MC klubben er underlagt NAF lokalavdelinger. NAF MC forutsetter gyldig medlemskap i Norges Automobil Forbund.

§ 5

Klubben ledes av en komité bestående av leder og minst 4 komitémedlemmer. Komitémedlemmene velges for to år og leder velges for ett år.

§ 6

Klubbens internettprofilering er til enhver tid underlagt NAFs sentrale regelverk for internettbruk. Komitéleder er til enhver tid ansvarlig redaktør.

§ 7

Årsmøtet holdes hvert år senest tre uker før lokalavdelingens årsmøte. Det skal kalles inn til årsmøtet med minst tre ukers varsel. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap per 31. desember, budsjett for kommende år, valg og innkomne saker. Innkomne saker skal skriftlig være komitéen i hende, minst to uker før årsmøtet. Saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til valg bør bekjentgjøres senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtets saker avgjøres ved alminnelig flertall. Referat fra årsmøtet skal sendes NAF lokalavdeling, samt NAF MC Koordinatoren i Norges Automobil Forbund sentralt.

§ 8

Forslag til vedtektsendringer skal sendes Trafikksikkerhets komitéen sentralt for videre behandling.

§ 9

Ekstraordinært årsmøte kan med tre ukers varsel innkalles av komitéen, eller når minst en fjerdepart av medlemmene krever det. I sistnevnte tilfelle må det skriftlig meddeles komitéen hvilke saker som ønskes behandlet. Komitéen skal da kalle inn til ekstraordinært årsmøte, med angivelse av saker til behandling, innen en måned.