§ 1
Klubbens navn er NAF MC.

§ 2
Klubbens formål er å samle interesserte motorsyklister til å arbeide for økt trafikksikkerhet, ivareta medlemmenes interesser, samt yte dem bistand i spørsmål angående motorsyklisme.

§ 3
Klubbens vedtekter er underordnet vedtektene til Norges Automobil-Forbund.

§ 4
NAF MC klubben er underlagt NAF avdeling. 

Medlemskap i NAF MC forutsetter gyldig medlemskap i Norges Automobil Forbund.

§ 5
Klubben ledes av en komitè bestående av leder og minst 4 komitè medlemmer. Komitèmedlemmene velges for to år og leder velges for ett år.

§ 6
Klubbens internettprofilering er til enhver tid underlagt NAFs sentrale regelverk for internettbruk. Komitèleder er til enhver tid ansvarlig redaktør. 

§ 7
Årsmøtet holdes hvert år senest tre uker før lokalavdelingens årsmøte. Det skal kalles inn til årsmøtet med minst tre ukers varsel. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap per 31. desember, budsjett for kommende år, valg og innkomne saker. Innkomne saker skal skriftlig være komitèen i hende, minst to uker før årsmøtet. Årsmøtets saker avgjøres ved alminnelig flertall. Referat fra årsmøtet skal sendes NAF avdeling samt NAF MC Koordinatoren i Norges Automobil Forbund sentralt. 

§ 8
Forslag til vedtektsendringer skal sendes MC komitèen sentralt for videre behandling. 

§ 9
Ekstraordinært årsmøte kan med tre ukers varsel innkalles av komitèen, eller når minst en fjerdepart av medlemmene krever det. I sistnevnte tilfelle må det skriftlig meddeles komitèen hvilke saker som ønskes behandlet. Komitèen skal da kalle inn til ekstraordinært årsmøte, med angivelse av saker til behandling, innen en måned.

 

Ovenstående forslag til vedtekter for NAF MC klubbene er sist revidert 2007.