SAKSLISTE
1. Åpning ved styret
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 til å underskrive protokollen
5. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
6. Årsberetning for 2015
7. Revidert regnskap for 2015
8. Budsjett 2016
9. Saker
a) Saker fremlagt av styret
b) Innkomne forslag
c) Annet

10. Valg
(i h.t. vedtektenes § 7)
a) Valg av styreleder
b) Valg av nestleder
c) Valg av kasserer
d) Valg av 4 styremedlemmer
e) Valg av revisor for 1 år

11. Diverse informasjon – Ordet er fritt

Det er kun de med gyldig medlemskort som har stemmerett. 

Møtet avsluttes ca 15:00 

VEL MØTT !