Det er ingen løsning for NAF som demokratisk medlemsorganisasjon å være del av en organisasjon hvor vi ikke har reell innflytelse.

Derfor har et enstemmig hovedstyre i NAF vedtatt at forholdet til NBF avvikles fra 01. januar 2017

Arbeidsgruppe skal se på løsninger

Hovedstyret i NAF besluttet også å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på mulige alternative løsninger for våre lokalavdelinger, funksjonærer og aktive. Det legges til grunn for arbeidsgruppen at bilsportutøvere og andre engasjerte skal ivaretas på en best mulig måte i denne overgangen.

Vår første prioritet nå er å ivareta alle store og små bilsportutøvere, som lojalt har støttet opp om klubben sin. I tiden framover vil våre krefter settes inn i arbeidet for at alle utøvere skal få muligheten til å fortsette med bilsport. 

Forsøk for å demokratisere bilsporten har ikke ført frem

I flere år har NAF, Norsk Motor Klubb (NMK), AmCar og MA jobbet for en medlemsstyrt og demokratisk organisering av norsk bilsport. Arbeidet ble ytterligere aktualisert etter at Kulturdepartementet i 2014 ga svar til Norges Bilsportforbund (NBF) at slik dette var organisert, var ikke NBF kvalifisert til å motta støtte.

I mars 2015 valgte Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) å ekskludere NAF, AmCar og MA fra NBF. Dette medførte at disse ikke kunne drive med bilsport etter motorsportsforskriften vedtatt av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. 

AmCar og MA har trukket seg fra all bilsport, mens NAF har en skriftlig avtale med KNA som inneholder en garanti om at NAF ved en eventuell ulykke ikke skulle lide økonomiske tap. Denne avtalen utløper 31.12.2016.

FIA har ikke noe ønske om å diktere en løsning i Norge. Dette begrunnes i at det enkelte land selv må finne løsninger slik at dette ikke skaper presedens i andre land.