Spørsmål: Skal NAF drive med bilsport i fremtiden?
Svar: NAF er en medlemsstyrt demokratisk organisasjon, og vi har i mange år jobbet for en nødvendig demokratisering av norsk bilsport. Det er ingen løsning for NAF å være en del av en organisasjon hvor vi ikke har reell innflytelse. Derfor har et enstemmig Hovedstyre i NAF, 25. november 2016, vedtatt at forholdet til NBF avvikles med virkning fra 01. januar 2017.

Spørsmål: Er punktum satt for at NAF ikke skal være en del av NBF, eller er dette noe som kommer til å løse seg?
Svar: FIA har ikke noe ønske om å diktere en løsning i Norge. Dette begrunnes i at det enkelte land selv må finne løsninger slik at dette ikke skaper presedens i andre land. Se punkt over.

Spørsmål: Hvordan har prosessen vært før Hovedstyret sitt vedtak om å trekke seg ut fra NBF fra 1. januar 2017?
Svar: I mars 2015 valgte KNA å ekskludere NAF, AmCar og MA fra NBF. Vi fant etter dette en midlertidig løsning sammen med KNA, som sikret fortsatt bilsport i NAF-regi frem til 31.12.2016. I løpet av avtalens gyldighet håpet vi at møtevirksomhet mellom FIA, KNA og NAF skulle føre til et forslag som representerte en medlemsstyrt demokratisk modell. Det er ingen løsning for NAF og derfor har et enstemmig hovedstyre i NAF vedtatt at forholdet til NBF avvikles fra 01. januar 2017.

Spørsmål: Hvilken rolle vil arbeidsgruppen ha i tiden som kommer?
Svar: Arbeidsgruppen ser på mulige alternative løsninger for våre lokalavdelinger, funksjonærer og aktive. Det legges til grunn for arbeidsgruppen at bilsportutøvere og andre engasjerte skal ivaretas på en best mulig måte i denne overgangsperioden.

Spørsmål: Hva skjer med lisensen til de aktive og arrangørlisensene?
Svar: Som et resultat av vedtaket om å trekke seg ut fra NBF fra 1. januar 2017, kan ikke NAFs motorsportklubber og aktive utøvere lenger løse lisens hos NBF. Det betyr at de må gjøre et klubbytte, for å få løst ut ny lisens i 2017. NBF vil ikke kreve gebyr for klubbskifte selv om det skjer etter 15. november 2016.

Spørsmål: Kan aktive fortsatt være medlem av NAF eller må de finne seg nye klubber?
Svar: Ja, de aktive kan fortsatt være medlem av NAF, men for å løse lisens hos NBF må de også være medlem av en klubb tilsluttet NBF.

Spørsmål: Kan en lokalavdeling i NAF opprette en egen klubb, tilknyttet NBF?
Svar: Ingen lokalavdeling i NAF kan opprette en ny klubb tilsluttet NBF, etterat vedtaket om å trekke seg ut fra NBF trer i kraft 1. januar 2017. I praksis betyr det at den eksisterende motorsportklubb i NAF oppløses. Medlemmene kan om ønskelig stifte en ny klubb som tilslutter seg NBF eller en annen eksisterende klubb.

Spørsmål: Hva skjer med alle motorsportklubbene i NAF?
Svar: NBF har nylig åpnet opp for muligheten for at hver enkelt motorsportklubb i NAF kan «omorganisere» seg og få sin direkte tilhørighet inn under NBF.  De får da alle lisensrettigheter både for arrangement og aktive. I praksis betyr det at NBF åpner for at medlemmene i den aktuelle NAF-klubb gis rett til å organisere seg på nytt i en ny klubb – utenfor NAF. Et annet alternativt er at klubbene velger å «omorganisere» seg for å gå inn i en de andre motorsportklubbene.

Spørsmål: Hva med alle de frivillige i NAF Motorsport som har lagt ned mange timer og ressurser?
Svar: Hovedstyret har i sitt vedtak vedrørende fratredelse fra NBF lagt vekt på at man skal bidra til at motorsportsutøvere og andre engasjerte skal ivaretas på en best mulig måte i overgangsperioden. NAFs vedtekter for NAF Motorsport § 10 sier  at «Dersom klubben oppløses tilfaller alle eiendeler den lokale NAF avdeling.»

Spørsmål: Hva skjer med de økonomiske midlene til motorsportavdelingene?
Svar: Se punkt over. Det vil i løpet av kort tid komme et forslag til en standard overdragelsesavtale mellom den enkelte lokalavdeling, den enkelte motorsportavdeling i NAF og leder av den nystartede motorsportklubben. Det vil være opp til den enkelte lokalavdeling i NAF og NAF motorsportavdeling/nystartet motorsportklubb å forhandle frem dette på en god måte.

Spørsmål: Kan en lokalavdeling samarbeide og bidra økonomisk inn i en ny motorsportklubb opprettet av de tidligere frivillige i NAF Motorsport?
Svar: Når NAF velger å gå ut av NBF grunnet at denne organisasjonen ikke oppfyller de krav som må kunne stilles til en demokratisk medlemsstyrt organisasjon, så innebærer dette også at eventuelle bidrag og støtte til aktiviteter eller klubber innen NBF avsluttes. Formålet til den enkelte lokalavdeling er styrt av vedtektenes § 14.3 og avdelingen skal bidra til å underbygge NAFs formål. Midlene til den enkelte lokalavdeling styres av dette.

Spørsmål: Kan en nyopprettet motorsportklubb automatisk overta de aktive medlemmene til NAF?
Svar: Nei, det er opptil hver enkelt utøver å velge ny klubb.

Spørsmål: Hva skjer med de motorsportavdelingene som ikke er tilknyttet NBF, men NMF?
Svar: De avdelingene som er tilknyttet NMF, er ikke berørt av vedtaket til Hovedstyret i NAF.

Spørsmål: Hva gjør NAF med alle motorsportbanene?
Svar: NAFs lokalavdelinger kan fortsatt løse banelisens for NAF sine motorsportbaner i Norge hos NBF.  Det er ingen forsikringsordning tilknyttet en banelisens fra NBF. Det er arrangører som har forsikring. Lokalavdelingene kan ikke lenger løse arrangørlisens fra 1. januar 2017, men leie ut banene til andre klubber med lisens for å drive arrangement. Det samme gjelder for trening på banene fra 1. januar 2017. (Jmf. Bestemmelser om organisert trening, §269 1-3 i Bilsportboka)

Spørsmål: Hva skjer med VM på Lånke i 2017?
Svar: VM-runden på Lånke-banen den 9. til 11. juni 2017 vil bli gjennomført i regi av NBF i samarbeid med utvalgte lokalavdelinger i NAF/nye klubber opprettet etter NAFs fratredelse fra NBF.