Enten man bruker kollektivtransport, går, sykler eller bruker bil, tar hverdagsreisen i dag alt for lang tid og koster for mye for alt for mange. Derfor var hverdagsreisen valgkampsak nummer én for NAF.

En enklere hverdagsreise er målet

Vi i NAF vil ha politikere som legger til rette for en langt enklere hverdagsreise. Det betyr en historisk satsing på samferdsel med mye bedre veier, mye bedre kollektivtilbud og mye bedre tilrettelegging for gående og syklende. Toget må gå oftere for flere, veier må bygges og vedlikeholdes for å unngå kø og ulykker, og det må være mulig å sykle til jobb uten fare for eget liv. Intet mindre.

Men det handler ikke bare om å bruke mer penger. Det handler vel så mye om å bruke pengene der behovet er størst og der flest får nytte av dem. I og rundt byene handler det om en tydelig satsing på kollektivtransport og innfartsparkering. I distriktene er det vedlikehold det må satses på – forfallet på norske riks- og fylkesveier er enormt.

Debatten går på siden av folks hverdag

Nylig la regjeringen fram Nasjonal transportplan som legger rammene for hva det skal satses på innen samferdsel de neste 10 årene. Dessverre går debatten om samferdsel ofte på siden av folks hverdag. Politikerne tar utgangspunkt i økonomiske rammer. NAF vil heller fokusere på trafikantenes behov.

Derfor har vi laget en annerledes transportplan – Folkets Transportplan. Sammen med TNS Gallup har vi spurt vanlige trafikanter om hvordan de opplever sin hverdagsreise i dag, og hvordan den kan gjøres bedre. Resultatene har vi samlet i Folkets Transportplan. Her viser NAF politikerne hvor skoen trykker for norske trafikanter og hva de er opptatt av. For å løse de utfordringene vi står overfor er det viktig at politikerne vet hva trafikantene opplever ute på veien og på perrongen.

Nye tanker

NAF håper Folkets Transportplan vil bidra til at vi begynner å tenke annerledes om samferdsel. Samferdsel er altfor viktig til å reduseres til en kamp om å bruke mer penger enn året før. Det må bli en kamp om hvem som kan gi norske trafikanter en best mulig hverdagsreise.