Kort fortalt:

  • Klagenemda hjelper deg med tvistesaker
  • Du kan unngå både retten og Forbrukerrådet
  • I de fleste tilfeller følges nemdas råd av begge parter

Hva er Klagenemnda?

Klagenemnda for bilsaker er opprettet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) i samarbeid med organisasjonene Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA), Motorførernes avholdsforbund (MA) og Norges Automobil-Forbund (NAF).  

Nemnda består av seks medlemmer, tre fra bilbransjen og en fra hver av de tre forbrukerorganisasjonene, som avgjør sakene på grunnlag av innsendte opplysninger. Disse har en lang og god teknisk kompetanse og omfattende bransjekunnskap. I tillegg møter to faste advokater.  

Forutsetninger for behandling

Klagenemnda for bilsaker behandler tvister mellom en forbruker og en næringsdrivende. Saker mellom to forbrukere kan ikke behandles.

Du som forbruker må være medlem i en av de tre forbrukerorganisasjonene, NAF, KNA eller MA. Den næringsdrivende må være et verksted eller en forhandler som er medlem i NBF. Hvis saken gjelder klage på kjøp av bruktbil er det tilstrekkelig at forhandler er medlem i NBF, forbrukeren behøver da ikke å være medlem i NAF, KNA eller MA.

Før saken kan behandles må forbrukeren ha klaget/reklamert til verkstedet eller forhandleren og det må være gitt avslag på klagen.

Behandling i Klagenemnda for bilsaker koster kr. 500,-. Dette gebyret må være innbetalt før klagen tas til behandling.

Klagenemnda for bilsaker behandler ikke saker der NAF er part i saken.

Forutsetninger for behandling:

  • Saken må gjelde en tvist mellom en forbruker og en forhandler eller et verksted
  • Du må ha klaget til forhandler/verksted og mottatt avslag

Hvordan klage? 

Du fyller ut et eget skjema for å klage. Det er viktig at du også legger ved den dokumentasjonen som du mener er relevant for saken. 

Klageskjemaet med vedlegg sendes inn per e-post til:

klagenemnda@naf.no 

Ønsker du heller å sende saken per post kan den sendes til: 

NAF 
Att: Klagenemnda for bilsaker 
P.b. 9343 Grønland 
0135 Oslo

Hvordan foregår det? 

Saksforberedelsen skjer skriftlig. Etter at vi har mottatt en klage vil den videreformidles til forhandler/verkstedet slik at de får gi kommentarer. Begge parter gis anledning til å gi skriftlige forklaringer og på den måten komme med sine synspunkter i saken. Når begge parter har fått mulighet til å gi forklaring og det foreligger nok informasjon i saken vil den bli behandlet i et nemndsmøte og nemnda vil avsi en uttalelse/avgjørelse. Klagenemndas uttalelser er bare rådgivende, men vil i de fleste tilfeller følges av partene.

Har du behov for mer informasjon om Klagenemnda for bilsaker kan du ta kontakt på e-post klagenemnda@naf.no. 

Hva hvis saken ikke kan behandles?

Hvis vilkårene for behandling ikke er oppfylt, for eksempel fordi motpart ikke er medlem i NBF eller saken gjelder tvist mellom to privatpersoner, kan du likevel få juridisk hjelp dersom du er NAF-medlem. Kontakt i så fall vår rådgivningstjeneste.

Les mer om medlemsfordelen juridisk bistand!