Kort fortalt:

  • Klagenemda hjelper deg med tvistesaker.
  • Du kan unngå både retten og Forbrukerrådet.
  • I de fleste tilfeller følges nemdas råd av begge parter.

Hva er Klagenemnda?

Klagenemnda for bilsaker er opprettet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) i samarbeid med organisasjonene Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA), Motorførernes avholdsforbund (MA) og Norges Automobil-Forbund (NAF).  

Nemnda består av seks medlemmer, tre fra bilbransjen og en fra hver av de tre forbrukerorganisasjonene, som avgjør sakene på grunnlag av innsendte opplysninger. Disse har en lang og god teknisk kompetanse og omfattende bransjekunnskap. I tillegg møter to faste advokater.  

Hvordan klage? 

Du fyller ut et eget skjema for å klage. Det er viktig at du også legger ved den dokumentasjonen som du mener kan vedrøre saken. 

Saken sendes inn per e-post til klagenemnda@naf.no 

Ønsker du heller å sende saken per post kan den sendes til: 

NAF 
Att: Klagenemnda for bilsaker 
P.b. 9343 Grønland 
0135 Oslo

Forutsetninger 

Klagenemnda for bilsaker behandler saker mellom en forbruker som er medlem enten i NAF, KNA eller MA og et verksted eller en forhandler som er medlem av NBF. Gjelder saken klage på kjøp av bruktbil fra en forhandler som er medlem i NBF behøver du likevel ikke å være medlem i en av forbrukerorganisasjonene. 

Det er en forutsetning for behandling at du har reklamert til verkstedet/forhandleren og at de har gitt avslag på klagen.  

Før saken kan behandles må det betales klagegebyr. Dette er på 500 kroner og betales direkte til Klagenemnda for bilsaker. 

Hvordan foregår det? 

Begge parter i tvisten vil få anledning til å gi skriftlige forklaringer og på den måte komme med sine synspunkter i saken. Når begge parter har fått mulighet til å gi forklaring og det foreligger nok informasjon i saken vil den bli behandlet i et nemndsmøte. Klagenemndas uttalelser er bare rådgivende, men vil i de fleste tilfeller følges av partene.  

Har du behov for mer informasjon om Klagenemnda for bilsaker kan du ta kontakt på e-post klagenemnda@naf.no. 

Les mer om medlemsfordelen juridisk bistand!