Det vi trenger for å få et sikkert og effektivt veinett i Norge er langsiktighet og helhetlig utbygging. Derfor må finansieringen av veibygging løsrives fra de årlige statsbudsjettene. NAFs forslag er å opprette et eget veiselskap - Statens Vegvesen ASA. Selskapet skal ha ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold, og pengene skal først og fremst hentes fra et eget infrastrukturfond. Deler av utbyttet fra oljefondet skal gå rett inn i infrastrukturfondet.

- På denne måten sikres pengene uavhengig av statsbudsjettet - helt i tråd med Stortingets intensjoner for bruk av oljefondets utbytte, sier Skjøstad. – Dermed unngår vi klattvis utbygging som i dag, fortsetter han.

I tillegg vil øremerking av årsavgiften og en egen oblat-ordning for utenlandske kjøretøy bidra inn i et slikt fond.

I modellen til NAF inngår også en infrastrukturbank som først og fremst skal gi en besparelse på eksisterende prosjekter. I dag har bompengeselskapene en gjennomsnittsrente på 3,6 prosent. I vår modell vil statlige lån gi en rente på 1,8 prosent. Denne refinansiering vil alene gi store årlige besparelser.

- Vår modell gjør bompenger overflødige på sikt. Med et fond som hovedkilde og en bank som kan gi statlige lån ved behov, vil bompenger kunne fases ut som finansieringskilde, mener Stig Skjøstad.

Selv om NAFs modell frigjør veibygging fra statsbudsjettene, ivaretas politisk styring. Nasjonal transportplan vil med dette bli et forpliktende politisk styringsverktøy.

- Med hånd om de overordnede føringene i transportplanen og handlingsregelen, har politikerne den nødvendige overordnede styringen, avslutter Stig Skjøstad.