I dag er NAF i høring hos Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget. Vei, trafikksikkerhet og kollektivtransport står sentralt i det NAF legger frem.

Regjeringen mener de står for tidenes samferdselssatsing. For å gjennomføre nødvendige investeringer i riksveinettet, er regjeringen avhengig av store private bidrag i form av bompenger. Bompengeandelen overstiger nå statens egen andel av investeringene. Kostnadene med å få et riksveinett som er akseptabelt er formidable 400 – 500 milliarder kroner. Dette lar seg ikke løse innenfor rammene til de årlige budsjettene.

- Investeringer i statlig infrastruktur må ut av statsbudsjettet. Kombinert med å få ned planleggingstiden, vil en annen finansieringsmodell løse utfordringene, sier Skjøstad.

Tilgivende veinett
Alle trafikanter gjør feil, derfor må veinettet bygges slik at det tar høyde for normale, menneskelige feil. I forslaget til statsbudsjett er innsatsen for dårlig. Jobben med møtefrie veier og ryddig sideterreng, går for sakte.

- For å få flere veistrekninger med midtdelere må to ting på plass: Mer penger må brukes på dette gode tiltaket. I tillegg må grensene for trafikktetthet settes lavere, slik at flere veier kommer innenfor kravet, slår Stig Skjøstad fast.

Trafikkinfarkt i 2022
Som NAF har påpekt i media flere ganger den siste tiden, er det kun innfartsparkeringer og kollektivsatsing som kan redde de store byene fra kø, kork og kaos.

- Fra 2022 vil trafikken stoppe opp i Oslo-området dersom ikke noe skjer. Det betyr at det må handles nå, avslutter Skjøstad.