Beregningene NAF har gjort er basert på prognosene på trafikkvekst fra Vegdirektoratet, fremkommelighetsundersøkelse fra Prosam, trafikktall fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) og Den norske verdsettingsstudien fra TØI.

I 2022 er det like mange biler mellom rushtidene som i dagens rushtid. På E6 syd ved Ryen/Manglerud begynner køkaoset allerede i 2022, E18 fra vest i 2025 og på E6 nord i 2027. Kostnadene for samfunnet vil være på 76 millioner kroner pr. virkedag (mandag - fredag) i 2030 når den totale korken har tatt hovedfartsårene inn til byen (E-18 vest og syd, og E6 syd og nord).

- Dette er så dramatisk at nå må politikerne handle. Det er realistisk å ha på plass intercity-tog til Lillehammer, Skien og Halden innen 2025. Men da må vedtakene komme nå. Stortinget må inngå et forlik om tidsfristen 2025, slår Skjøstad fast.

Intercity er et av flere tiltak som må på plass. I tillegg må det bygges ut innfartsparkeringer langs hovedårene med sammenhengende kollektivfelt for busser inn til nye knutepunkter i byen. De som reiser med bil inn til Oslo i dag ville gjennomsnittlig ha brukt 28 minutter lenger tid hvis de reiste kollektivt. Først når kollektivtransporten blir en reell konkurrent tidsmessig, vil flere velge å reise kollektivt. Blant NAFs drøyt 500 000 medlemmer svarer nemlig tre av fire at de vil reise kollektivt dersom tilbudet blir bedre.

- Oslo får en trafikkvekst på 31 prosent frem til 2030. Intercity er bærebjelken for å løse trafikkutfordringene denne veksten gir, avslutter Stig Skjøstad