Når så få bilkjørere mener det er trygt å sykle, er det svært vanskelig å få flere til å begynne å sykle. Målet til regjeringen er at forventet trafikkvekst skal tas med blant annet sykkel. Det betyr at mange som kjører bil må over på sykkelsetet. Når det store flertall av de som kjører bil mener det er utrygt er veien dit lang. Resultatene tilsier motsatt utvikling spesielt i de to største byene. I og med at kun 27 prosent av de som sykler i Bergen og Oslo mener det er trygt, er det større sannsynlighet for at fler går fra sykkel til bil enn motsatt vei.

- Dette viser utfordringen i målsetningen om at befolkningsveksten i byene skal tas med blant annet sykkel og gange. Når det føles så utrygt å sykle for de som i dag kjører bil, er det en stor utfordring å få flere til å gjennomføre hverdagsreisene sine på sykkelsetet. Trygghet er avgjørende, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Skal sittende og kommende regjeringer nå målene som er satt, behøves det en storsatsing på sykkelveier i og rundt de største byene. I Nasjonal transportplan (NTP) som ble behandlet i Stortinget før sommerferien, er det satt av syv milliarder kroner til utbygging av infrastruktur for sykkel.

- Det som er satt av i NTP er en kraftig økning. Det er bra. Dårlig infrastruktur og tilrettelegging er svaret på hvorfor mange mener det er utrygt å sykle. Det mangler gode sykkelveier og i kryss så er syklistene fritt vilt, mener Skjøstad, - Men utfordringen er at transportplanen ikke er forpliktende. Så det er ingen garanti for at satsningen kommer, fortsetter han.

Blant de fire storbyene i Norge er det Trondheim som oppleves tryggest for syklister, Likevel har også Trondheim langt igjen før alle med to hjul og pedaler kommer til å føle seg trygge. 59 prosent av syklistene i Midt-Norges hovedstad mener det er trygt å sykle i og rundt byen. Bilistene i byen er derimot mer skeptiske; 35 prosent av de på fire hjul mener det er trygt for syklistene. Det er gjennomgående for alle de fire storbyene i landet at syklistene selv er de som oppgir høyest skår på trygghet.

I tillegg til Trondheim oppleves Stavangertrafikken som relativt trygg for syklister, men også her er det ikke mer enn drøye halvparten av syklistene som mener det er trygt. Så selv om to byer kommer ganske godt ut av undersøkelsen, viser resultatene at vi i Norge har langt igjen før trafikksikkerheten til syklister er på plass.

- Hverdagsreisen er det viktigste for trafikantene. God og sikker sykkelinfrastruktur gir folk mulighet til en effektiv, sikker og miljøvennlig hverdagsreise. I tillegg er det en veldig god helsegevinst i å sykle, avslutter Stig Skjøstad.