NAF Advokat har lang erfaring med å bistå i personskadesaker etter trafikkuhell. Personskadesaker kan være langvarige og kompliserte, og vår erfaring er at mange har spørsmål både til saksgang og erstatningsoppgjør. Som medlem av NAF kan du ta kontakt med NAF Advokat dersom du sliter med oppgjør og skader etter ulykken.

  • NAF Advokat bisto nylig et medlem i en personskadesak. Medlemmet hadde fått en nakkeskade og vedvarende smerter etter en påkjørsel bakfra. Saken hadde et komplisert skadebilde hvor en del av medlemmets skader ble ansett å komme fra ulykken. Det var også andre forhold som innvirket på vedkommendes situasjon. Medlemmet var i jobb som bussjåfør da ulykken skjedde. Nakkeplagene ga medlemmet en del utfordringer og sykemeldinger. Saken reiste en del spørsmål knyttet til årsakssammenheng og om medlemmets plager skyldtes ulykken eller andre forhold. Ved hjelp av NAF Advokat ble det inngått et forlik med forsikringsselskapet hvor medlemmet fikk utbetalt en erstatning på 300.000 kroner for utgifter for tapt evne til å bidra i hjemmet og for den risiko som foreligger for fremtidige problemer.

Vi gir deg advokathjelp

NAF har advokater og biltekniske eksperter som er klare til å hjelpe deg som medlem hele døgnet!

Bli medlem i dag

Meld fra så fort som mulig

  • Har du plager etter et uhell eller en ulykke, anbefaler vi å melde fra om dette til forsikringsselskapet så fort som mulig. Send for sikkerhets skyld en melding til andre selskaper hvor du har aktuelle forsikringsdekninger også, slik som ulykkesforsikringer.
  • Videre er det viktig at du kontakter fastlegen din, hvis du ikke allerede har vært til undersøkelse ved sykehus eller legevakt. Dette er viktig for å dokumentere situasjonen din. Det kan nemlig ofte være uenighet om det er en sammenheng mellom ulykken og medisinske plager.
  • Ta kontakt med NAF Advokat på telefon 23 21 31 00 eller juridisk@naf.no så hjelper vi deg med prosessen.

NAF kjenner saksgangen

Ulykker, skader, oppgjør og eventuelle problemer i ettertid er heldigvis ikke vanlige opplevelser. Men desto vanskeligere kan det være å finne ut av rettigheter og saksgang.

NAF Advokat kjenner systemene, saksgangen, rutiner og hva som erfaringsmessig er beste og raskeste måte å komme til en endelig og akseptabel løsning. Med hjelp fra erfarne jurister kan du overlate en del av det vanskelige til oss, og få brukt mer tid på å ta vare på deg selv.

Les mer om saksgangen i en personskadesak her

Husk all dokumentasjon!

Når det gjelder erstatningsoppgjøret, dekkes noen tap og utgifter fortløpende, slik som egenandeler i forbindelse med medisinsk behandling og medisiner. Dette vil også kunne gjelde tapt arbeidsfortjeneste. Utleggene må være rimelige og nødvendige, og det er viktig å kunne dokumentere alle kravene med for eksempel ved kvitteringer. Derfor er det viktig at du tar vare på all dokumentasjon.
I tillegg erstatning for lidt tap, fastsettes det en slutterstatning for fremtidige tap når skaden har stabilisert seg og det viser seg at den blir varig. Det er i all hovedsak de rene økonomiske tap som dekkes.

Les mer om erstatning i forbindelse med personskade her

Eksempler på saker som vi har hjulpet våre medlemmer med

  • En 66 år gammel mann blir skadet som passasjer i en utforkjørsel på Østlandet.Han får bruddskader i hofte og bekken. Mannen som arbeider som baker blir satt ut av arbeidslivet det siste året før oppnådd pensjonsalder. Selv om han får utbetalt sykepenger lider han et lønnstap som følge av at natt- og helgetillegg ikke dekkes. Hofteskaden viser seg varig og med fører 20 % medisinsk invaliditet, og han får problemer med å utføre en del arbeidsoppgaver i hjemmet. NAF Advokat blir kontaktet for bistand, og han får dekket det løpende lønnstapet frem til pensjonsalder, og blir også tilkjent menerstatning, en førerulykkesforsikring og erstatning for tapt evne til å utføre arbeid i hjemmet. Samlet utbetaling blir da ca 350.000 kroner.

 

  • En 56 år gammel mann blir i 2009 skadet i en MC-ulykke. Etter en stund kommer han tilbake i arbeid, og saken avsluttes ved forsikringsselskapet. Skadelidte har imidlertid fortsatt problemer med smerter etter en nerveskade og det blir vanskelig å fortsette i hans arbeid. Han tar da kontakt med NAF Advokat for å høre om noe kan gjøres, eller om saken er avsluttet en gang for alle. Selskapet blir kontaktet og etter noe argumentasjon blir saken gjenåpnet, og skadelidte får dekket påført og fremtidig inntektstap med 1.350.000 kroner.

 

  • Medlemmet kolliderte med en motgående bil, som kom over i hennes kjørebane. Sammenstøtet medførte bl.a. nakkeplager, og senere MR påviste prolaps i nakken. Det ble foretatt en operasjon, men skaden medførte likevel varige plager. NAF Advokat ble kontaktet for i første omgang å vurdere og bistå i forbindelse med skyldspørsmålet, men det viste seg at behovet for advokatbistand etter hvert var større i sluttfasen av personskadesaken. Medlemmet fikk først et tilbud fra forsikringsselskapet om et sluttoppgjør på 200.000 kroner. Etter noen forhandlingsrunder ble den endelige erstatningen samlet 600.000 kroner, samt et forbehold om å kunne komme tilbake til saken hvis skaden skulle medføre at hun falt ut av arbeidslivet.