Det vil si at alle barn under 16 år får det samme beløpet. Bakgrunnen for dette er at usikkerheten omkring tapet i fremtidig erverv blir større jo yngre skadelidte er og det kan være vanskelig å forutsi hva et barn under 16 år ville ha tjent i fremtiden.

Erstatningen fastsettes på grunnlag av den varige medisinske invaliditeten fastsatt av en medisinsk sakkyndig. Utgangspunktet er at når barnet er erklært 100 % varig medisinsk invalid, skal det gis en samlet erstatning for tap i fremtidig erverv og menerstatning på 40 ganger Folketrygdens grunnbeløp (40G). Er barnets medisinske invaliditet mindre enn 100 %, skal erstatningen reduseres forholdsmessig. Invaliditetsgraden må være over 15 % for at man skal ha rett til slik erstatning.